تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - ملا منوچهر کولیوند

اسلایدر

ملا منوچهر کولیوند
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 
           کله باد

 

باد بهاران ،   !      باد بهاران                        کله باد     هانای !     باد   بهاران

ولیعهد وشت !   وکیل واران                        گیان بخش  چیمان   جلای گلزاران

برف   فرق   کویان    فنا کر                         جاهد    و جولان   جدی     جدا کر

بشکفتگی باخ شادی بلبلان                      باعث      وجود       موجود    گلان 

سرمای زمستان نه تختش خیزان               سختی  نه  صفحه   غبرا    گریزان 

چالاک و چابک جلد جهان گیر                   ضد  زمهریر    سلیمان       تسخیر

تاراج  دهنده   واحد  القهار                      بنای  بانی  ذوق  رنگ  و  بوی وهار

سکان وسنگر تخته کانه وه                     بنور  وه ی  مجنون   نیمه  گیانه وه

او یورت «تشکن» گذر کر وه شاد            اوسا   عازم    بو   پی    «خرم آباد»

«قلندر تپه» بچن غم حاصل                  مداح   چی  چاو ،   کاغذ پرده ی گل

چالاک در هنی چوی هرده جاران          راگه     «مله دار»      او«سر ویاران»

راگه«رومشگان» تا ملک حجیر             ژه   سر   کلاسان  بگذر    وینه   تیر

«میشنان»مچین ساتی بدر گر           بنور    ار    گل گل   جای  خانان   لر

گذر کر اژ تنگ«هاله» وه گلگشت       بعد   اژ«مادیان»رو «پاپیل کیوه شت»

دشتی ون ژه دشت بهشت زیباتر      او   شیرین   دشته   باور   او    خاطر

بپلک او« چنار» او  تاف و عناو            له   «دره دراز»    عبور    کر ژه     آو

«مله شوانان»«دوره»«نای کش»       «پاپیل   کشکان»   راگه    گل بنفش

مچین ار مقام  خضر    پیغمبر           باغاتش    یک یک   او    نظر      باور

زیبا طلعتان  ار  پای  داران جم         حکیمه   سلطان    خانم    و    مریم

ساتی تشریف  بر او جوارشان         گلچینی      بکه ر    ژه    گفتارشان 

شار تمام بگیرد وه صد بشارت         خوش  چنی   حیاط قصر   و عمارت

چو وه «شوه خان» بگیرد وه نشاط/  تشریف بر او زید    منزلگای «راوات»

وه جاکه ی مچین ریت ماو وه دو جار/گذرگای    یمین     گذرگای   یسار

بپلک او نسار   پارچه ی «سفیدکوه»/بچو وه سیران    گلان    خوشبو

خوش وه احوالت دلیل  تیژ رو          رودخانه«کشکان»«گاشمار»کلهو

بپلک او«چنارسقا» وه خوشدل       چی  باز  پرواز  کر   و  برزی بارکل

نشاطن  چنی دیارگه ی یاران       یانه ی   دلارام  هر جا        دیاران  

بنور وه کشکان چم چنی پاچل     پیغام بر پی دوس نه سکنای «بردبل»  

شمال امانت جوینده یار بو          پروانه     شمنار      ملک  تتار بو 

گوناش منورین چوی بیان زرد      ژه   دل   بر  مده ی  دم  آه  سرد  

خوشا و حالت دلیل هام حال      هر دو زاری  کیم تا وخت   وصال

ترجیع بند
مولای! مه   مداح  لکم  مدح تو واتم           وه ای لفظ لکی در صدد مدح  و  ثناتم

در شوق و شعف بلبل بُستان  سراتم           وه ای گیان و بدن یکسره تسلیم رضاتم

ئو  عهد  و   عیالم   وه   زوار   عتباتم           عاصی و خطا کار شها روی وه تو  هاتم

ای  سرّ  خدا  !  محرم   اسرار  پیمبر           ای  عین  خدا!    ابن  عم  و  یار   پیمبر

ای  دست خدا! دست تو در کار پیمبر           ای   وجه  خدا  !   ضیغم   قهار    پیمبر

هر  بار  مه مستوجب ئو لطف و عطاتم          عاصی و خطا کار شها روی  وه  تو هاتم

خود  دست  تو  معمار سموات و زمینن          خاک   قدمت   زینت    فردوس     برینن

هم   باج   ره  لیلة   الاسرات     نگینن          جز  نور  تو  کی   بر  رخ  همراز   نشینن

قربان   فر   و   جذبه ی   آن  نیم لقاتم          عاصی  و خطا کار شها روی وه تو هاتم

ای دست تو بسرشت گِل خلق خدا گشت      ای  شیر  زبر  دست خدا یار نبی پشت

کی شان تو بی عمرو،و یا عنترتی کُشت         یا مرة بن قیس دو حص کین وه سر انگشت

حیران    دو    بازوی در   قلعه    گشاتم          عاصی  و  خطا  کار شها روی وه تو هاتم

ای دست تو در صغر سنه حیه ژه هم درّ           ای سیف تو صمصام حق و سر ژه عدو برّ

ای خسرو ئو دوست ،تضی،دشمن دین مر        ای   قلب   تو   اژ  علم  و  کمال  لدنی پر

ای  شاه  نجف  مایل  ئو   جود و سخاتم          عاصی  و  خطا  کار  شها روی وه تو هاتم

ای   گاه   غزا  غالب  و  ای  میر  غضنفر          ای   روژ  جزا   جرعه  ده  و  ساقی   کوثر

ای  یار  وفا د ار   نبی   هادی  و    رهبر          ای   مرشد   دین  !   پنجه گشای در خیبر

افزا     له     ترازوی    عنایت    حسناتم          عاصی  و   خطا کار   شها  روی وه تو هاتم

ای   بحر   محیط  اژ   کف   جود تو احاطه         در   مهد   زمین    بهر     حبیبانت   بساطه

احباب  تو  در  سایه   طوباش     نشاطه          اصحاب   تو    آزاد    وه     میزان     صراطه

در گلشن دل حب تو ای عیش و  نشاطم          عاصی  و  خطا کار   شها   روی  وه تو هاتم

ای  آنکه     خدا  روژ   ازل   وات    امیری          ای   آنکه   نبی    وات   تو    مولا  و  خبیری

ای   آنکه   بصیری   و   بشیری  و  نذیری          ای   آنکه   منیری   و    مشیری   و    کبیری

پروانه   صفت   عاشق   مشکات   هداتم          عاصی   و   خطا کار   شها   روی وه تو هاتم

کی   در   پی   امت   هدف   ناوک   تیرن          کی   بهر   شفاعت    هدف   خصم   شریرن

اولاد   کی   ئو   جور   گرفتار   و   اسیرن          کی   در   پی   حق   اژ   وطن   آواره و دویرن

من   زار   و    حزین   زایر   ئو کرب و بلاتم         عاصی   و    خطا کا ر   شها ر وی   وه تو هاتم

«من زارنی»  اژ  لفظ  تو  اَن  وقت   مماتی          زرتدنی        لیله      اژ        وحشت     واتی

نه   بیت    عدم   یوم   قدم   تو   در  جاتی        قال      انی       احرجت       النار         نماتی

کلب      کهن     بارگه       هوش     رباتم         عاصی   و    خطا    کار   شها  روی  وه تو هاتم

درویش  تو   محبوبم   ،  شاها  یه   بسِمه          در   سایر     الفقر        فخری           هوسِمه

ار   بیکس   دنیام   مه    مولام      کسِمه          ور   عاصی    عقبام    علی    داد        رسِمه

شاید   ژه   کرم  داد رسی  کین وه مماتم          عاصی   و   خطا کار    شها   روی  وه  تو هاتم

ای    مایه     امید      پرستاری        امت          ای    داد رس    روژ       مدد    خواهی    امت

ای   یار   نبی!    یاد   کر    اژ    یاری امت          در   حشر    بوین     العطش   و    زاری     امت

هر   آن   مه  مستوجب  ئو  دست  عطاتم         عاصی   و   خطا کار   شها   روی   وه   تو هاتم

ای هر کی ژه دل ری وه تو بی ری وه خدا بی      ئو   مرد    خدا    سایر   ارباب   عطا         بی

اژ  همت   تو   جمله   سلاطینیش گدا بی          بی چون   و   چرا   لایق   ئو   فقر   و   قبا بی

ار  فقر   تو    فخراً    منیش    اژ     فقراتم          عاصی  و   خطا کار    شها   روی   وه  تو هاتم

شاها  عربی   کلب   و   ترکی  کُپَک    تم           هر   چند   خطاکا ر   ، مه   مداح    لک      تم

سر گِرد   وه    گَرد    سر    تحت  الحنکتم           زوار     ضریح     بوس      کر       بی    کمکتم

اژ  فعل    وژم   نادم  و    پژمرده  و    ماتم            عاصی    و   خطا کار    شها  روی   وه تو هاتم


شمس زرین بال زرین،با فروغ و فتح فرین            فوق و فرق و شرق گرین صبحدم هات ئو دیار

 

بی وه تسخیر سلیمان کوه و کش دشت و   بیابان            اژ  زمین  تا  قاف  خندان   بی دماغ     روزگار

پرتو  نوری   نمانا  در   بسیط  دهر شانا             چوی  صف  اسلام  مانا  بشکنی    خیل کفار

لشگر چین  و  فرنگی  منهزم   دا  جیش  جنگی          دا  قرار   بی درنگی   اژ    حبش   تا     زنگبار

رومیان اژ فتح روسی دا بنای تول و کوسی          جشن  و  عیشی  چوی   عروسی  اژ  صغار  و اژ کبار

تازه بزمی په ی وه په ی هت مجلس ارباب کی هت            بانگ  عود و  نای و  نی هت ارغنون غمگسار

سطوت  گشتاسبی  سن  اژ  حمه ل تا  تخت بهمن           بعد     اژ   گز   تهمتن   در    گِز     اسفندیار

مجلسی   آماده   دیرم   عیش  و  نوشی ساده دیرم            فصل  گل  من  باده میرم گلشن و گل در کنار   

رحمت  حق  بر  مزیدا ، باد  نوروزی  وزیدا             دی  لب حسرت گزیدا ریخت یخ به ن اژ مخار 

بوی  گل  هت  بر  مشامم  اژ گل و مل مست کامم              باده ی    احمر   له   جامم  بی خود  و  دل   بی قرار

اژ صبا سنبل مکی هم ،خوی له برگ گل چکی هم              اژ  گل  و  مل  می  مه کی  هم  باده خوار     میگسار

ژاله  اندر  روی  لاله  کرده  روی  لاله واله               همچو  می  اندر  پیاله  بر  لبان     باده خوار

دشت  کشتی   گل  سرشتی     دیبه   اردیبهشتی               گل   کنشتی   گل   ورشتی   گل   نما  و      گل عذار

گل چلاله، گل کلاله، گل پیاله،  گل گلاو                گل عبیر و گل  وه عنبر ،گل چنی   مشک تتار

گل وه دلجو گل وه مینو گل اشدبو گل سبو               گل وه عین  و گل وه  ابرو   گل گلو گل وه  عیار

گل بدخشان  گل درخشان  گل زرافشان  گل فشان              گل  وه ریحان  گل وه  مرجان گل  وه  رضوان  گل قطار

گل  وه احمر  گل وه اصفر گل وه زیور گل وه فر               گل  وه ابیض گل  وه اسود گلبن  وه هم گل عذار

لاکی  و  لولا  و  لیلوشوخ وشیدا و اشدبو               نار   و  نارنگی  و  لیمو  شو بو  شش  پر  مدار

قرمز و میوی و ماوی ابیضی آوی سراوی               پر  طاووس   طراوی   چتر   و  چیمان  و  چنار

ارغنون  و  یاسمن  گل سوسن و نسرین و سنبل                نرگس   شوخ   و   قرنفل   گل   شقایق   داغدار

چهره ی  گل  در  تولا  در هوای مدح مولا                اژ   فر  فردوس   والا    روضه ی    خرم   بهار

مقصدم کی ژه بهارن کی ژه نوروز و نگارن              حیدر  دلدل   سوارن    حامی   روژ         شمار

شاه  هفت  اقلیم  خاور نوربخش هفت کشور              یاور   و  یار   پیمبر    دست    فضل       کردگار

وه ر ژه موجودات هستی بازوی عفریت بستی            بار  مشکل   گسستی   عام   اژ   چندین    هزار

مرتضی  بر  دوست  و دشمن ناجی سلمان ژه ارژن              سر  ژه  عمر  عبدود  کن  عنترت  کرد وه دو پار

جلوه ی  دین   مبینن  عین  ایمان  و یقینن                پشت  دین    حبل المتینن    عروة  الوثقی      تار

اژ  ازل  مقصود  آدم  نقطه ی  توحید اکرم                 بای  بسم الله  اعظم  بر   تو   هت   عنوان    کار

والی   والا   علیاً   نور   ایمان   را  جلیاً                   لا فتی    الا    علی    لا    سیف   الا     ذوالفقار

خاصه ی صهر پیمبر شوهر زهرای اطهر                  والد      شبیر     و     شبر     ضیغم     پروردگار

صانع موصوف  نامی  مکه مولود مقامی                  تو  غلامان   را    غلامی  خسروان   را   افتخار

خانه زاد  مال  قدرت  نقش  پا  مُهر  نبوت                 ریخت  اصنام  اژ   صلابت  تا   صمد   بی   آشکار 

مکه مروه  منائی   زمزم  اژ خنجر سنائی                 اژ  تو   ثابت  بی   خدائی   حق   ژه  تیغت    پایدار

مر مرا هادی علین  دولت  و  شادی علین                 حُسن  و   آبادی   علین   احسن   اژ  ئو    دوستدار

ساقی  کوثر   علین    مظهر داور    علین                  بر    سران    افسر    علین    شیر    نیر    کردگار

شاه  انس  و  جان  علین منبع ایمان علین                  قدرت     یزدان    علین     ضیغم     اژدر     شکار

تاج  پیغمبر  اغنثی  شیعیان   پرور  اغنثی                  در    ژه    خیبر    کن    اغنثی    شهسوار   نامدار

حیدر صفدر  اغنثی   فاطمه  شوهر  اغنثی                  شافع     محشر     اغنثی    دُرٌ     خاص    شاهوار

ای شه  لولاک  ادرک  ضیغم  چالاک ادرک                 نور    ذات    پاک    ادرک    خاکیان   را      زینهار

حامی  احباب  انسان  وجه فتح الباب انسان               مالک   و   ارباب   انسان   اژ   صغار  و   اژ   کبار

وجه حق بی کیف و کم بین در حدوث و در قدم بین               ناجی   کشتی   ژه   یم   بین    قاسم    جنات       نار

من که مداح لکیکم  فقراً  فخری مسلکیکم                بر    درت      چوی        کُپَکیکم   حاجتی دیرم برآرمی توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
plenty of fish dating site 1398/09/5 19:30
Great post. I used to be checking constantly this blog
and I am impressed! Extremely helpful information particularly the remaining phase :) I deal with such info much.
I used to be looking for this certain info for a long time.
Thank you and best of luck.
coconut oil why 1398/09/4 22:14
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment
is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?

Appreciate it!
http://tinyurl.com/quest-bars-cheap-85497 1398/08/29 01:47
You are so awesome! I do not suppose I've
truly read something like that before. So wonderful to discover
someone with unique thoughts on this topic. Really..
thanks for starting this up. This site is one thing
that is needed on the web, someone with some originality!
quest bars cheap 1398/06/15 11:24
Good day! Would you mind if I share your blog
with my myspace group? There's a lot of folks that
I think would really enjoy your content. Please let me know.
Thanks
quest bars cheap 1398/06/2 20:02
My brother suggested I may like this blog. He was entirely right.
This submit actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this
info! Thanks!
pof https://natalielise.tumblr.com 1398/05/11 08:53
Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from
an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do
you have any tips or suggestions? Cheers plenty of fish natalielise
plenty of fish dating site 1398/04/24 19:40
Hi, just wanted to mention, I liked this blog post. It was
inspiring. Keep on posting!
quest bars cheap 2019 coupon 1398/04/18 08:43
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's weblog
link on your page at suitable place and other person will also do same for
you.
quest bars cheap 1398/03/24 17:24
This post is really a fastidious one it assists new
net users, who are wishing for blogging.
latest ps4 games 1398/03/17 21:46
If some one wishes to be updated with most recent
technologies afterward he must be pay a quick visit this web page
and be up to date all the time.
minecraft 1398/02/5 01:43
This is my first time visit at here and i am truly happy to read all at single place.
minecraft 1398/02/2 13:20
Hi! This is kind of off topic but I need some advice
from an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about setting up my own but
I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?
Thank you
tinyurl.com 1398/01/31 05:03
Hurrah, that's what I was seeking for, what a stuff!

present here at this website, thanks admin of this website.
minecraft 1398/01/28 05:26
Have you ever thought about writing an e-book or
guest authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and
would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate
your work. If you're even remotely interested, feel free
to send me an e mail.
http://tinyurl.com 1398/01/20 18:38
Normally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so!
Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.
tinyurl.com 1398/01/19 14:00
Very shortly this web page will be famous amid all blogging and site-building viewers, due to it's good posts
http://tinyurl.com/yxh23o7s 1398/01/19 01:26
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or
anything you can suggest? I get so much lately it's
driving me mad so any help is very much appreciated.
tinyurl.com 1398/01/15 19:18
I am not sure where you are getting your info, but
great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for great information I was looking for this info for my mission.
minecraft 1398/01/15 10:53
Every weekend i used to go to see this web
site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this website conations in fact good funny data too.
jordan 11 1397/09/16 12:32
I truly wanted to construct a comment so as to express gratitude to you for those fabulous tips you are showing at this website. My long internet research has at the end been honored with excellent know-how to share with my great friends. I 'd believe that most of us site visitors actually are very fortunate to be in a good site with very many wonderful people with insightful principles. I feel very much privileged to have encountered the site and look forward to plenty of more cool minutes reading here. Thank you once more for a lot of things.
http://tinyurl.com 1397/08/28 15:11
With havin so much content and articles do you
ever run into any problems of plagorism or copyright violation?
My site has a lot of exclusive content I've either authored myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the internet
without my agreement. Do you know any techniques to help
reduce content from being ripped off? I'd truly appreciate it.
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/27 15:07
Actually when someone doesn't be aware of after that its up to other
visitors that they will assist, so here it takes place.
Quest Bars Cheap 1397/08/16 09:28
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get
that "perfect balance" between superb usability and appearance.
I must say that you've done a excellent job with this.
Also, the blog loads very quick for me on Chrome.
Superb Blog!
Benefits of Coconut Oil 1397/08/8 08:53
I am really loving the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A couple of my blog audience have complained about my blog not
operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any suggestions to help fix this issue?
Coconut Oil Benefits 1397/08/5 13:02
Excellent write-up. I certainly love this site.

Thanks!
minecraft secret free download 1397/07/26 15:30
This post is priceless. When can I find out more?
minecraft free download 2018 1397/07/19 12:28
Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity,
Guess I'll just book mark this page.
minecraft free download 2018 1397/07/16 16:28
Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures
aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.
minecraft 1397/07/15 18:02
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to
this fantastic blog! I guess for now i'll settle for book-marking
and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new
updates and will share this site with my Facebook group.
Talk soon!
minecraft 1397/07/15 15:36
I simply couldn't leave your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info an individual supply in your guests?
Is gonna be back regularly in order to check out new posts
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت