تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - مقام ها وسبک های مور و مویه لکی

اسلایدر

مقام ها وسبک های مور و مویه لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
قدمت آیین «مویه لکی» به شهادت تاریخ،ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. ذکرابیاتی از شاهنامه مشتی از خروار و شاهدی براین ادعاست . کاربرد واژه مویه در جای جای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین منبع کهن زبان و فرهنگ فارسی ، نشانگر جایگاه این آوا و نغمه جانسوز انسانی و باستانی در اعصارمختلف تاریخی ایران زمین است. ساز همراهی کننده مویه درشاهنامه ساز زهی «بربط» وسازهمراهی کننده نوحه «رود» است ومویه کردن علاوه بر زنان دربین دیگر اقشار جامعه از پیر و برنا گرفته تا پهلوان و زن پارسا واسفندیار نیزرایج و مرسوم بوده است. ما در مناطق لک نشین  مطابق قانون ایلی این سرزمین ، مردان حق نداشتند در سوگ عزیزان از دست رفته اشان به ویژه سوگ و مرگ زنان شیوه و گریه سر دهند و لذا بیشتر مقام ها و آوای غم انگیز سوگواری در لرستان با نام «مویه »متعلق به زنان است و مردان نیز به نوبه خود با زمزمه اشعار غم انگیز به نوعی دیگر از مویه به نام «موری» می پرداختند .

به عبارتی بهتر نوای «مور و مویه» مناطق لک  علی رغم فلسفه مشترک سوگواری شان با دو ویژگی خاص زنانه و مردانه خود از هم متمایز شده اند :
مویه مخصوص زنان است و با خصیصه ابراز احساسات گروهی همراه با فریاد و شیون و بعضا خراشیدن سر و صورت همراه است .مور ویژه مردان بوده و با خصلت لزوم خویشتن داری فردی و عدم بروز احساسات بسوی نجوی و نوای غم انگیز درونی سوق داده شده است.
مقام ها وآواهای موسیقی سوگواری در لرستان بشرح زیر است:
مویه یا مووه نوای غم انگیز زنان بصورت گروهی است که در مراسم عزاداری موسوم به پرس (PORS)و آیین ها ی سوگواری خوانده می شود و خود از نظر مقام و آهنگ به دو نوع تقسیم می شود:
الف – مویه لکی : معمولا توسط یک زن به نام و در مقام “سرخونی وش” که رهبری مویه سرائی زنان را بعهده دارد ، اجرا می شود. شغل و تخصص این زنان مویه سرائی با اشعاری به لکی در اندوه زن و مرد متوفی است . مویه لکی با مقامی موسیقیائی و کشش های کوتاه و بلند و متر مشخص و با مقطع آغازی و پی در پی اجرا می شود که با همنوائی و صداهای زیر و بم زنانه و کلمات اشعاری مابین اصوات رگه هائی چنان غمبار ایجاد می کنند که شنونده را تحت تاثیر آن ناگزیر به همراهی با خواننده ویا در سکوت اندوهگینی فرو می برد.
ب- مویه لری : این مویه از نظر هم صدائی زنان مانند لکی است اما در کشش موسیقیائی و تکیه حرفی و کلامی و صوتی با هم تفاوت دارند. در مویه لری هر زنی که بیت غم انگیزی در سوگ عزیزی آغاز کند دیگر زنان او را همراهی می کنند و لذا بیت آغازین مویه را « سر مووه» می نامند . برخی از نوحه ها و ندبه ها در مرگ جوانان و ناکامان دارای ضرب مشخص و گفت و شنید توصیفی درباره متوفی است . در مویه لری دیگر زنان حاضر در پاسخ و تائید غم زن مویه خوان، ناله “هی وی هی وی مه” سر می دهند . وزن شعر در مویه لری هجائی و حالت موسیقیائی آن از نظر آوائی کامل است.

مور: در واقع همان مویه است که با ویژگی های مردانه اش مختص به مردان است . زنان معمولا مویه سر می دهند ومردان غالبا مور می چرنند . مور در قانون ایلی لرستان مخصوص لحظات تنهائی مردان بوده و معمولا بدون ساز است . در هر بیت مور نقطه ایستائی پایه برای بیان واژه های شعر و سپس ادامه نغمه در تحریری بریده و تکراری که از گلو با دهان نیمه باز شکل می گیرد ادامه می یابد . مضمون شعرهای لکی مور شکایت از دردها و غم ها و رنج های روزگار است .در گوشه های موسیقی ایرانی در دستگاه چهارگاه گوشه ای به نام «مویه» و در دستگاه سه گاه گوشه «آواز مویه» و در دستگاه همایون گوشه ای به نام «موره» وجود دارد.
یه چویت بیم وه بیل سوتی ورمالان
( چرا چنین شده ام چون خاکستری جلوی خانه ها)
هر وایی میو من مکی تالان
(هر بادی می وزد مرا غارت کرده و با خود می برد)
در خواندن مور گاهی دو نفر همصدا می شوند . این ندبه و زاری بدون اشک با زیر و بم هایش موسیقائی نیایش و پرستش مهر و اهورا را تداعی می کند . مور و پووه موری تقریبا یک مقام با تفاوتی اندکند که در آن مور بدون ساز و پووه موری با تنبور اجرا می شود.

پووه موری: آهنگ و نوائی غم انگیز است که اشعاران بازگو کننده یادمان های عمر بر باد رفته و خاطره های شیرین گذشته و یاران رفته و فتنه های غم انگیز زمانه است و نوای مسحور کننده ان با تحریرهای کوتاه و پی در پی و کشش های کوتاه و بلند اوازی آزاد آن ” حدیث راه پر خون ” می کند . مقام پووه موری را مردانی که صدای پرسوز دارند اجرا می کنند و ان نوائی است که در اوقات تنهائی سر می دهند . تنبور تنها سازی است که به دور از ضرب و مشخصات ضربی با همنوائی آزاد می تواند این صدا را همراهی کند.
هوره: آواها و نیایش های بازمانده از ستایش اهورامزدا به زبان لکی و کردی است که به صورت تک خوانی همچون مویه و مور اجرا می شود. هوره از زمان های کهن به یادگار مانده و ویژه ستایش از اهورا مزدا بوده که بر اساس آیین زردتشت در هنگام مرگ کسی و روی دادن پیشامدی و یا پس از پیوند با اهورا مزدا شروع به خواندن هوره می کردند. هوره که از لحاظ آوائی شباهت بسیاری به خواندن گات ها توسط موبدان زرتشتی در آتشگاه ها دارد را آواز سوزناکی برگرفته از نوشتار آسمانی اوستا می دانند که به شیوه هوره خوانده می شده، واژه هوره از اهوره گرفته شده است. از سوئی هوره از نظر اوائی شباهت های بسیاری به نیایشهای آسیای شرقی دارد . در هر صورت هوره از اوازهای غم انگیز بسیار قدیمی است که از ریتم آزاد با اشعار ده هجائی بر وزن مستفعلاتن مستفعلاتن و یا فعولن فعولن پیروی می کند و خود دارای ۱۴ مقام است. اشعار هوره غالبا با مضامین تغزل و حماسی است و در خواندن ان از هیچگونه سازی استفاده نمی شود . اوازهای هوره غالبا در تنهائی و بصورت انفرادی اجرا می شود ، اگرهوره در کوهستان به هنگام گذر از کوه خوانده شود به ان« کو چر» (خواندن در کوهستان) و چنانچه هنگام سوارکاری خوانده شود به ان «سوارچر »(خواندن هنگام سوارکاری) گفته می شود.
طرز: مقامی که ماهیت موسیقائی آن غم انگیز بوده و معمولا مقام پووه موری را نیز در کوک این مقام می توان نواخت .طرز نام گوشه ای از دستگاه راست پنجگاه و همچنین «گوشه طرز» در دستگاه همایون است.
پاکُتلی: به هنگام حرکت کُتل(اسب سیاهپوش متوفی) از منزل بسوی رودخانه یا غسالخانه محلی، این مقام را می نوازند که چون در پای کُتل نواخته می شود ان را پاکُتلی نامیده اند . پاکُتلی بعنوان موسیقی عزاداری در خرم آباد بعضا توسط زنان «سرمویه آر» در مویه سرائی ها به گونه ای اجرا شده که به آن «مویه پاکُتلی» نیز اتلاق شده است.
چمری یا چمرونه : مشهورترین موسیقی عزاداری لرستان است که در برخی مناطق(حاشیه رودخانه سیمره) به نام «باو باو» نیز مشهور است . همزمان با بانگ مردان ایل و ناله پدر پدر افراد ، میهمانان مرد و زن عزادار با همراهی میزبانانشان رو در روی یکدیگر بصورت دسته دسته حرکت نموده و شیون و نوای باوه باوه سر می دهند.
شیونی: نام مقامی از موسیقی سوگواری در مرگ کسان است که با سرنا و دهل نواخته می شود. زنان بستگان متوفی با ضرب و نوای آن با دو دست شیون کرده و ب اخراشیدن سر و روی سرنا و دهل را همراهی می کنند. در این مقام تکرار مداوم « ر» در حامل تا «ر» و نیز در حامل های بعدی تکرار مداوم حامل ۱ تا گرفتن صدای فادیز به صورت طویل تحقق می یابد و دهل این توصیف را تاکید می کند . در واقع مقام و آهنگ موسیقی شیون زنان را تقلید می کند و بدین صورت شیون به صورت نوعی قطعه توصیفی موسیقیائی ظاهر می شود.
«رارا» یا «خانکم رارا»: مقام سوگ آیینی نوحه سرائی همراه با کلام و اجرای رقص گروهی است که به هنگام مرگ بزرگان یارسان اجرا می شد. مردان و زنانی که از راه های دور آمده بودند به محل سوگواری می رفتند و ابتدا یک نفر با کاسه ای از گِل به استقبال آنها می رفت و هرکس تمایل داشت مقداری از گل کاسه را به شانه ، سر و یا دستار و سربند خود می مالید . وقتی سرنا و دهل به مقام رارا می رسید عده ای از مردان در فضای باز محل سوگواری مردانه ، کنار هم و دست در دست یکدیگر با ضرب موسیقیائی دهل و نظم حرکتی ، رقصی مانند چوپی را با تکرار سر بیت نوحه گونه «خانکم رارا» بصورت دایره وار اجرا می کردند. همزمان شخصی نیز اشعاری در وصف خوبی ها و مهمان نوازی یا نیکوکاری و جنگاوری تازه درگذشته با آهنگ می خواند و با حرکت دست و سر شوری به پا می کرد. کسانی که جز دسته رقصنده ها بودند همراه با بقیه سربیت یا ترجیع « خانکم رارا» را بدنبال «سرخونی وش» تکرار می کردند.
«سحری» و «یاری» : دو مقام سوگ آیین یارسان در لرستان بود که در زمان فوت رهبران یارسان ابتدا در کنار خانه او با سرنا و دهل اجرا می شد تا اهالی روستا از مرگ وی باخبر شوند . این مقام را در روز عاشورا و در عزای امام حسین (ع) نیز می نوازند . رابطه ضرب بین سرنا و دهل در کشش های آزاد سرنا با فاصله ضربی دهل مساوی است اما کشش سرنا کوتاه و گاه بلند است ولی در سر ضرب ها اشاره به پایه دارد.
مقام های «هانای ممدبک» و «های دووت گیان دووت» : هر دو از مقام های موسیقیائی یارسان بوده که در بامدادان پیش از برامدن خورشید و برای امرزش مردگان (دووت یا داوود مظهر انوار حق و ممد بک، سید محمد نوربخش پیشوای بزرگ یارسان) همراه با کلام و همراهی سرنا و دهل و یا تنبور اجرا می شد.


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
nsgAmapy 1397/07/27 12:22
cash back payday loans <a href="https://hopcashpaydayloans.com/">500 payday loans</a> open bank account online <a href=https://hopcashpaydayloans.com/>200 cash payday loan</a>
nsgClamp 1397/07/27 11:10
small business loans bad credit <a href="https://paydayiloans.com/">fast auto payday loans</a> americash payday loan <a href=https://paydayiloans.com/>online loans no credit check</a>
emergency loans <a href="https://wwwonlinepaydayloans.com/">advance</a> fast cash <a href=https://wwwonlinepaydayloans.com/>bad check to a mississippi payday loan</a>
best payday loan sites <a href="https://viponlinepaydayloans.com/">cash check</a> fast loans bad credit <a href=https://viponlinepaydayloans.com/>bad check to payday loan</a>
advance cash loan payday payroll <a href="https://jslpaydayloans.com/">credit card consolidation</a> online payday loan lenders <a href=https://jslpaydayloans.com/>bad check topayday loan</a>
hztLeath 1397/07/27 06:30
payday loans <a href="https://cashpaydayloansi.com/">easy loans no credit check</a> payday <a href=https://cashpaydayloansi.com/>az payday loan laws</a>
no prescription pharmacy canada 1397/07/27 04:37
<a href="http://canadianpharmaciesrxbest.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesrxbest.com/
<a href=http://canadianpharmaciesrxbest.com/>prescription drugs without prior prescription</a>
jsgLyday 1397/07/27 01:03
payday loans with bad credit <a href="https://fastpaydayloansi.com/">fax instant payday loan</a> loans unemployed <a href=https://fastpaydayloansi.com/>payday loans texas</a>
nfxtoria 1397/07/26 15:53
1000 easy payday loan <a href="https://mobilleaderapply.com/">advanced america payday loans</a> loans poor credit <a href="https://mobilleaderapply.com/">1500 dollar payday loans</a>
canadian pharcharmy online 1397/07/26 12:56
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>
imkcherm 1397/07/25 08:35
same day payday loans direct lenders <a href="https://greencheckngo.com/">online payday loan payday loan</a> startup business loans <a href=https://greencheckngo.com/>online payday payday loan</a>
tbythasy 1397/07/25 04:17
payday loans 1 hour <a href="https://leaderapply.com/">installment loans</a> bad credit loans <a href=https://leaderapply.com/>loans bad credit</a>
nfgattal 1397/07/25 00:51
best payday advance loans <a href="https://applygopayday.com/">instant online payday loans and bad credit</a> emergency loans <a href=https://applygopayday.com/>patdayloan com</a>
nike air force 1 high womens basketball shoes black black pure platinum black 1397/07/24 05:50
<a href="http://www.fertilityknoxville.club/6/nike-roshe-two-ladies ">nike roshe two ladies</a><a href="http://www.fertilityknoxville.club/7/upcoming-foamposites-2017 ">upcoming foamposites 2017</a><a href="http://www.fertilityknoxville.club/8/nike-lunar-control-4-golf-nike-lunar-control-4-golf-shoes-2016-styles ">nike lunar control 4 golf nike lunar control 4 golf shoes 2016 styles</a><a href="http://www.fertilityknoxville.club/9/jordan-aj-v1-chukka-cheap ">jordan aj v1 chukka cheap</a>
[url=http://www.theillustratedbride.club/19/nike-air-force-1-high-womens-basketball-shoes-black-black-pure-platinum-black]nike air force 1 high womens basketball shoes black black pure platinum black[/url]
for sale jordan shoes size 7.5 men 1397/07/24 05:49
<a href="http://www.auroraitconsulting.net/24/nike-free-flyknit-3.0-white-yellow ">nike free flyknit 3.0 white yellow</a><a href="http://www.auroraitconsulting.net/25/retro-1-jordan-men ">retro 1 jordan men</a><a href="http://www.auroraitconsulting.net/26/nike-lunar-control-3-blue ">nike lunar control 3 blue</a><a href="http://www.auroraitconsulting.net/27/kobe-10-deep-royal-green ">kobe 10 deep royal green</a>
[url=http://www.feeonlywealthmanagement.club/39/for-sale-jordan-shoes-size-7.5-men]for sale jordan shoes size 7.5 men[/url]
all neon pink air max 90 air max 90 safari leopard 1397/07/24 05:46
<a href="http://www.coloasphalt.net/24/nike-air-max-2008-tn-360-nike-sb-skunk-dunk-price ">nike air max 2008 tn 360 nike sb skunk dunk price</a><a href="http://www.coloasphalt.net/25/light-up-jordan-for-sale ">light up jordan for sale</a><a href="http://www.coloasphalt.net/26/air-jordan-1-og-game-worn-strap-harness ">air jordan 1 og game worn strap harness</a><a href="http://www.coloasphalt.net/27/nick-young-kendrick-lamar ">nick young kendrick lamar</a>
[url=http://www.bancroftontario.net/17/all-neon-pink-air-max-90-air-max-90-safari-leopard]all neon pink air max 90 air max 90 safari leopard[/url]
rx online no prior prescription 1397/07/20 20:21
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">best canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
<a href=http://canadianpharmacieslink.com/>mexican pharmacies shipping to usa</a>
top 10 mail order pharmacies 1397/07/20 03:54
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
<a href=http://canadianpharmaciesgen.com/>best online pharmacies in canada</a>
nsfViofe 1397/07/19 15:12
where to buy viagra <a href="http://viagranerrds.com/">viagra for sale online</a> viagra how it works <a href=http://viagranerrds.com/>cheap viagra online canadian pharmacy</a>
mkltoria 1397/07/18 13:52
generic viagra sildenafil <a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra online cheap</a> viagra online <a href="http://onlineviaqer.com/">free viagra samples online</a>
nztattal 1397/07/18 04:02
cialis online pharmacy <a href="http://cialisgretkjss.com/">buying cialis online</a> cialis 20 mg <a href=http://cialisgretkjss.com/>cialis for sale online</a>
mtxthasy 1397/07/17 08:36
buy viagra online <a href="http://sexviagen.com/">when will generic viagra be available</a> order viagra <a href=http://sexviagen.com/>cheapest viagra online</a>
nrgViofe 1397/07/16 18:22
buy tadalafil online <a href="http://drcialonlinedkb.com/">buy cialis</a> cialis cost <a href=http://drcialonlinedkb.com/>buy cialis online cheap</a>
nsfattal 1397/07/16 04:35
non prescription cialis <a href="http://cialpharmedi.com/">best place to buy cialis online</a> cialis without a prescription <a href=http://cialpharmedi.com/>buy cialis online reddit</a>
blptoria 1397/07/15 11:25
generic viagra online <a href="http://newviagrakfv.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a> purchase viagra <a href="http://newviagrakfv.com/">cheap viagra online</a>
ntdcherm 1397/07/15 02:15
pfizer viagra <a href="http://viagraveikd.com/">buy real viagra online</a> how viagra works <a href=http://viagraveikd.com/>cheapest viagra online</a>
hsuthasy 1397/07/14 23:13
viagra patent <a href="http://viagraocns.com/">buy viagra online</a> viagra dose <a href=http://viagraocns.com/>buying viagra online</a>
safe canadian online pharmacies 1397/07/14 06:29
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">prescription without a doctor's prescription</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
oxnViofe 1397/07/13 20:15
online viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra cheap</a> cheap viagra canada <a href=http://genericonlineviaqra.com/>buy viagra online reviews</a>
bamattal 1397/07/13 19:33
natural viagra alternative <a href="http://setviagraeja.com/">generic viagra online pharmacy</a> cheapest generic viagra <a href=http://setviagraeja.com/>viagra online canada</a>
fbxcherm 1397/07/12 11:08
cialis prescription <a href="http://hitcialisosn.com/">cialis buy</a> tadalafil 20mg <a href=http://hitcialisosn.com/>online cialis</a>
bdhtoria 1397/07/12 09:16
cialis sale <a href="http://gocialisgjb.com/">buy cialis online in usa</a> do you need a prescription for cialis <a href="http://gocialisgjb.com/">buy cialis online safely</a>
ujkthasy 1397/07/12 07:56
cialis 20 mg <a href="http://hopcialisraj.com/">buy cialis</a> tadalafil liquid <a href=http://hopcialisraj.com/>when does cialis go generic</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت