تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - واژه های لکی و لری در شاهنامه فردوسی

اسلایدر

واژه های لکی و لری در شاهنامه فردوسی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
چکیده:  دستاورد بررسی های مقدماتی  این شد که در شاهنامه فردوسی
 لغات به زبان­های مختلف محلی وجود دارد به طوریکه گویا، این لغات نه معنی شده اند و نه ریشه­یابی ،پس نگارنده بر آن است که به دلیل قرابت زیادی که بین گویش­های لری و لکی با زبان فارسی میانه و فارسی امروزی وجود دارد ابتدا واژگان لکی و لری رایافته و سپس به توضیح و تفسیر برخی از این لغات بپردازد تا شاید به مخاطبانی که به طور تخصصی کتاب دریاوش شاهنامه را مطالعه و بررسی می نمایند از حاصل این نوشتار بهره مند گردند،و جایگاه منیع این اثر سترگ که جغرافیای خاکی بشر طالب علم را درنوردیده، در بین اقوام و فرهنگ­های گوناگون با عنایت به شایستگی وجذابیت آن به زیبایی هویدا نماید.

»مهران عبداللهی1، فرامرز عزیز ملایری2 ،سیدفیض اله طاهری3


واژه های لکی و لری در شاهنامه فردوسی

    اکنون به ظنّ راقم این سطور ،تعداد معدودی از لغات مشترک بین گویش­های لری و لکی که در شاهنامه آمده­است ،جهت بهره­برداری مخاطبان با ترتیب الفبایی و شرح لازم آن­ها، بیا ن می­دارد:

آژدن: خلیدن

به داغی جگرْشان کنی آژده               که بخشایش آرد برایشان دده !            (کزازی، 1386 ، ج1، ب1624 )                                                                                                                                                                   

     در زبان فارسی و خصوصاً در شاهنامۀ فارسی به معنای خلانیدن و خلیدن آمده است که با «آژنن» Ažonen لکی که به معنای بهم زدن است، از یک ریشه و به یک معنا می­باشد.

آوردن: در زبان فارسی به معنای سرائیدن، و حکایت کردن می­باشد.

کنون زین سپس هفت خوان آورم           سخن­های نغز و جوان آورم           (همان ،1384، ج  6 ، ب2420)                                                                                                  

در گویش­های لکی و لری آوِِِِِردِن(âverden)شروع و خواندن مویه و یا آواز را می­گویند.                          

بُوِیم:باشیم

شما را بویم اندر این پیشرو         نشانیم بر گاه او شاه نو                     (کزازی، 1386، ج 8، ب7085)

و به نقل از فردوسی:

« و گر من بُوَم بر تو پیروزگر     دهد مر مرا اختر نیک بر»                              (میرزاوند، 1385 ، ذیل بُوَم)                                                                                                               

           کاربرد این فعل در گویش لری با همین تلفظ می­باشد.«این فعل از افعال بی­قاعده در دستور زبان فارسی است»(کامیار،1380،ص36)

بروها: ابرو

زتیمار مژگان پر از آب کرد           زدانش بُروها پر از تاب کرد                               (کزازی،1384، ج6، ب3321)

        این واژه در لری به گونه­ی «بِرم»berm که می­تواند حتی با معادل انگلیسی آن :eyebrow از لحاظ ریشه نزدیک باشد.وریشه آن در زبان­های کهن بدین طرق می­باشد که:

« در برهان قاطع آمده است :

 در اوستا:«brrat»  

درسانسکریت:«bru»

پهلوی:bruk»

     یعنی مجموع مویی که بر ظاهر استخوان قوسی شکل بالای کاسه­ی چشم به زیر پیشانی و جود دارد»             ( محرر، 1384،ذیل ابرو)

پالهنگ: در زبان فارسی به معنای ریسمان و کمندی بوده است که پهلوانان با آن طرف مغلوب شده را دستگیر و می­بسته­اند. این واژه به طور مکرر و بنا به طبیعت شاهنامه که صحنه درگیری و محاربه می­باشد به کار گرفته شده­است .

بر اسبش بکردار پیلی ببست          گرفت آن زمان پالهنگش به دست           (کزازی، 1385، ج8، ب3190)

اما در لری قطعه طنابی که سیاه چادر را به اطراف و وصل و محکم می­کند،راگویندکه باز معنی ریسمان از آن مستفاد می­گردد.

      «پلنگ» paleng - که بدون تردید هم ریشه با پالهنگ شاهنامه است- گفته می­شود.و«کوتاه شده­ی واژه­ی«پالهنگ»فارسی کهن است.مرکب از پالا:بالا،بالای=اسب+هنگ:کشیدن=ریسمان ،دوال یا کمندیست که به یک طرف لگام اسب بندند و آن را به کمند می­بستند وبه دنبال خود می­کشیدند»(محرر، 1384 ، ص24)

پتفوز:دهان،نوک،پوزه

به نقل از فردوسی:

      «  چو رستم بدان اژدهای دژم           بدان یال و پتفوز و آن دود و دم                                     

      واژه ای در گویش لری با این معنا وجود دارد اما به شکل «پفیوز ی  یا  پتوزه » که برای اشاره یا خطاب قرار دادن بینی شخص بکار می­رود که شاید با لغت فوق یکی باشد».(زرشناس، 1369، ص227)

پیسه: در زبان فارسی دورنگ، سیاه و سفید

بزرگان که از تخمهی ویسه­اند،          دو رویند و باهر کسی پیسه­اند؛               (همان ،1385، ج4  ، ب3164)                                                                                                            

      این واژه با «ی» مجهول به معنای سیاه و سفید و بیشتر در مورد ماری که نقطه­های سیاه و سفیدی بر روی بدن دارد مصداق پیدا کرده و رسنی از رنگ­های سیاه و سفید ترکیب یافته گفته می­شود. و زمانی که لقمه­ای بزرگ در گلو گیر کرده و راه تنفس بسته می­شود و چشم­ها از شدت ناراحتی بیرون زده و سفیدی و سیاهی چشم در آن حالت برجستگی پیدا می­کند این عارضه را نیز پیسه شدن چشم می­گویند.

در یک ضرب المثل لری:«مارزیه د بن سی پیسه میترسه»(مهرداد، 1379، ص68)

Mâr zeya de ban si pisa mitarsa

مار گزیده از ریسمان سیاه سفید می ترسد.

تَش:آتش

ز رستم دل نامور گشت خوش             نزد نیز بر دل ، زتیمار ،تَش               (کزازی، 1384، ج6، ب4882)                                                            

این واژه در گویش لری به صورت «تش» tašخوانده می­شودکه با شکل استفاده از این در اشعار مرحوم حکیم مشترک است.ر یک ضرب المثل لری که از این لغت استفاده شده در این قسمت ذکر می­گردد:

«تش که وربی حشک و تر نمیکه»   taš ke verbi tar-o-hošhk nemeka                               (ایزدپناه،1362 ، ص36)

البته این لغت در گویش لکی هم به شکل آگر(âger)که با زبان­های پهلوی و اوستایی که به شکل âtar آمده است هم­خانواده می­باشد.

لازم به ذکر است که در گویش لکی به شعله آتش بلیز(blaze)گویند که بازبان انگلیسی (blazeوblazing)کاملا مشترک است.

به نظر می­آید که آتشکده هم با «تژگاه»tažgâh لری و لکی هم­ریشه است.

«در اوستا: brâzیعنی پرتو افکندن»، سانسکریت bhrâjate  «بارتولمه972» (برهان ، 1362 ، ذیل واژه آتش)

خوش  :خوب.

به آزادگی لُنبَک آبکش       به آرایش خوان و گفتار خَوش                       (کزازی،1385، ج 7، ب5228)

   در لری آن را به فتح اول خَش xasمی گویند.

       مرحوم بهار در سبک شناسی ج اول ص 194 می­نویسند:«واین واوها و یاهای مجهول باقیمانده­ی حروف مصوته­ی اوستایی است که برای صداهای یایی وسط یا آخر کلمه شش شکل مختلف داشته و برای صداهای واوی هشت شکل گوناگون ؛وهنوز هم در زبان ما جسته جسته همان اصوات در بعضی لغات دیده­می­شود ،ولی نه بتمامی زبان اوستایی ،بلکه نه هم به تمامی زبان فردوسی،و ما هم اکنون می­دانیم که در عهد فردوسی «خورشید»که ما بر وزن پرسید ادا می­سازیم «خوَرشْیَذ»به فتح خا و واو معدوله و قسمت متمم«شیذ »را تقریباًما بین شاذ و شیذ بفتح شین وبا ذال معجمه تلفظ می­کرده اند و« خود و خوش»را خَد و خَش »بزبان می­راندند » (بهار، 1373،ص194)

ریغ:ریگ.

جهان ویژه کردم به برنده تیغ      چرا دارد از من به دل شاه ریغ       ( کزازی،1384، ج 6، ب1813)

این کلمه با همین شکل و مفهوم در گویش لکی و لری کاربرد دارد.

در پاورقی ص496از ج6 نامه­ی باستان آمده که:«این واژه ریختی از ریگ هم هست»(برهان قاطع، 1362، ذیل ریغ)

زهار:پایین،اندام پایینی

به کَردار گرگان، به روزِ شکار        بر آن باد پایانِ هِخْته زِهار،         (کزازی،1385 ، ج5، ب2804)

       «در گویش لری واژه ای به شکل «هار»hâr=پایین موجود است که به اعتقاد نگارنده شاید از یک ریشه باشند.»(ایزد پناه ،،ذیل هار).

«زهار:شرمگاه ،اندام زاد و رود».(کزازی،1385، ذیل زهار)

در یک ضرب المثل لری:«چوبونی وا هار نیایه». »(مهرداد،1379 ، ص24)

Čo boni va hâr neyâ

یعنی چوب پرت کنی به زمین نمی رسه.

کُنام: آشیانه و آرامگاه پرنده و دام و دد.

در داستان زال و سیمرغ:

ببردش دمان تا به البرز کوه          که بودش بدانجا کُنام  گروه         (کزازی،1386، ج1، ب2211)

«کُنا» konâدر لکی مطلق به معنای سوراخ است و تصور می­شود که مقصود شاهنامه نیز در داستان زال و سیمرغ که محل زندگی آنها سوراخی است که به طور طبیعی در کوه تعبیه شده است.

اضافه می­شود که واژه «کنی»keni در گویش لکی از ریشه« کنkan» اوستایی است .

در زبان روسی به پنجره« اُکنو» oknoگویند که با واژه فوق هم­ریشه است.

مَر: شماره و اندازه

ز اسب و ز شمشیر و گرز و کمر،        ببخشم زهر گونه بسیار مر                 (کزازی،1385، ج4، ب556)

      در یک بازی محلی در لرستان و ایلام که «دال پَل »خوانده می­شود « مر»mar واحد شمارش انجام آن بازی است و هر مر در جریان این بازی 2« تیل»til می­باشد به عبارت دیگر هر تیل نصف یک مر است.یک اعتقاد قدیمی هم حاکی از این است که اگر این بازی انجام شود باعث نزول بارش و رحمت الهی می­شود.

«مر:بیشمار»(هدایت،1383،ذیل مر).

مکیس: در فرهنگ­ها از جمله غیاث به معنای سخت­گیری کردن و... آمده­است که هیچ یک از معانی کمترین تناسب با این واژه ندارند بلکه معنا و مفهوم دقیق آن در لکی و لری و با «ی» مجهول، هنوز کاربرد خود را نظیر شاهنامه حفظ کرده­است.

نشانه نهادند بر اسپریس      سیاوش نکرد ایچ با کس مکیس                       (کزازی،1382، ج3، ب1376)

مکیس در لکی ولری یعنی :تعارف، دعوت کردن مردم برای نشستن در خانه.

«واژه بالا به گونه­های نادرستی معنی گردیده و آن را گرفته شده از واژه عربی «مکاس» دانسته­اند کهدرست نمی­نماید»(علیرضایی1379 ،ذیل مکیس)

در یک ضرب المثل لری:«سفره افتایه مکیس ناره». »(مهرداد،1379، ص48)

Sofre oftâya mekis nâra.

یعنی سفره ی افتاده تعارف ندارد.

ویر: یاد

                بپرسید نامش زفرخ هجیر          بدو گفت نامش ندارم ز ویر                  (همان،1387، ج2، ب2858)                                                                                                                

گرایدونک زین دانش ناگزیر        بماند دل موبد تیز ویر                     (همان،1386، ج 8، ب4317)                                                                                                                          

این واژه با همین تلفظ در گویش لکی لرستان استعمال می گردد.در اوستا :vira ویرَ به معنی هوش آمده و

آقای سلطانی بر این اعتقاد است که این واژه کاربرد کردی هم دارد.(سلطانی،1370، ذیل ویر)

در بیتی از میر نوروز:« لحافی دارم نویش نی و ویرم      هر چی قپقپ میکنم نموفته گیرم»(غضنفری،1365، ص145)
می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
pamEvosy 1397/03/2 03:17
cheap viagra 100mg <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online without prescription</a> viagra cheapest [url=https://aluixnetwork.com/#]buy cheap viagra online[/url]
btvwrisy 1397/03/2 01:40
cheapest viagra prices [url=http://loviagraosn.com/]viagra buy[/url] cheap viagra online without prescription,buy pfizer viagra [url=http://setviagraeja.com/]buy generic viagra[/url] viagra generic, viagra soft tabs [url=http://newviagrakfv.com/]online generic viagra[/url] buy viagra generic
nubruist 1397/03/2 00:40
viagra cheapest <a href="https://bitcapblog.com/#">viagra online</a> viagra pills [url=https://bitcapblog.com/#]viagra price comparison[/url]
bdfglymn 1397/03/1 19:35
instant payday loan online <a href=https://ttsitworldwide.com/>instant payday loan</a> fast cash payday loans,get loan <a href=https://phpbbcommunities.net/>payday loans direct lenders</a> instant approval loans, paydayloan <a href=https://flashovky.net/>online loans</a> fastest payday loan
bsddtyday 1397/03/1 08:56
order cialis <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis 10mg</a> cialis without prescription,cialis without prescription <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis brand</a> cialis soft tabs, order cialis online <a href=http://gocialisgjb.com/>generic tadalafil</a> cialis without prescription
bsddtyday 1397/03/1 06:02
tadalafil tablets <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis no prescription</a> cialis soft,cialis tadalafil <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis without a prescription</a> cheap cialis, liquid tadalafil <a href=http://gocialisgjb.com/>tadalafil online</a> buy cheap cialis
vrcOvali 1397/03/1 03:50
If you had, you would be suffering along with the rest of us. to get educated withBuy direct from our online pharmacy. Your <a href="http://cialisserfher.com/#">cialis online</a> solutions for your health with online ordering. Interferon also activates the adaptive immune system, which leads to the generation of antibodies against the virus as well as T cells that directly attack any cell infected with the virus.,Which Pump Should I Get? ED gone with our newest product at <a href=http://cialisserfher.com/#>cialis online cheap</a> sold under different brand names. If left untreated, anxiety disorders can propel people to take extreme measures such as refusing to leave the house to avoid situations that may trigger or worsen their anxiety., However, there is no proof that this is helpful when you have cystitis. http://cialisserfher.com/ So, I think you are going to have be patient and wait.
brdEvert 1397/03/1 00:25
Some diseases and Illnesses cause anxiety, including symptoms that directly mimic anxiety disorders. Some pharmacies that sell <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cialis</a> now. As the disease progresses, symptoms may increase in quantity and degree of severity.,Its impact on resectability andprognosis after resection. There are ways to <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy cialis online</a> remain on the shelf? Make Your First AppointmentFind Your MD Anderson LocationClinical trials are research studies that test new cancer drugs, diagnostic procedures and therapies on humans., A more rapid test may also be performed in the office Tzank smear or sent to a lab direct immunofluorescence with results ready in about a day. http://cialisgretkjss.com/ It teaches things by clinical cases and a symptoms based approach.
Vrdwrisy 1397/02/31 22:44
This may be done in the clinic. If prices for <a href="http://viagranerrds.com/#">order viagra</a> . You made a very worrisome toddler's fever day into something a lot calmer.,You may feel lifeless, limp, and apathetic. care to be safeGreat price reductions are possible when you http://viagranerrds.com/# - generic viagra . On January 8th I had unprotected sex with my partner, using the withdrawal method., Different hernias have variable recurrence rate. http://viagranerrds.com/ Subscribe Popular Medical Categories 1 Magnesium 2 Sodium Bicarbonate Baking Soda 3 Cancer 4 Iodine 5 Diabetes Click here to view all topics Related Ebooks These ebooks will guide you through the importance of Medical Marijuana and how to apply it and other natural substances in your life.
vrcOvali 1397/02/31 22:15
You can also try using a sound machine or white noise machine to help you sleep. care to be safeGreat price reductions are possible when you <a href="http://cialisserfher.com/#">generic cialis</a> make sure you handpick the pharmacy. Dizzy spells, and a feeling of being lightheaded sometimes, especially after having sweets.,Blood pressure is measured using an instrument called a document. less that people prefer to shop online.Shop for great deals and <a href=http://cialisserfher.com/#>buy cialis</a> from the Internet. Baggish's vigilance has been kicked into high gear., Had intercourse on the 23rd and 25th. http://cialisserfher.com/ Ammonia is the only way.
Vrdwrisy 1397/02/31 12:18
My bbt today was 97. Don’t wait in long lines, get a <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra</a> pills through this specialist low-cost site In an allergic reaction, the immune system mistakenly responds to a drug by creating an immune response against it.,An endocrine evaluation will help determine if treatable causes are responsible for poor growth. Fast delivery of http://viagranerrds.com/# - viagra prescription from trusted pharmacies online Corruption and violence are high Certain medications, or medication withdrawal, can cause this type migraine syndrome., WHAT IS WRONG WITH ME? http://viagranerrds.com/ Viral resistance to these drugs may vary.
brdEvert 1397/02/31 06:41
Colon cancer vaccines: an update". . . When you buy <a href="http://cialisgretkjss.com/#">generic cialis online</a> at reputable pharmacies The Perceived Effects of Marijuana on Spinal Cord Injured Males.,Rolensky was intubated and then taken into the procedure room on May 4th. Any time you need a beneficial treatment option, you should <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis buy</a> from trusted pharmacies online Enema de bario: serie de rayos X del tubo gastrointestinal inferior., See also: shadow on letters blepharochalasis, dermatochalasis, ptosis blepharitis, dry skin blepharitis, blepharoconjunctivitis, computer vision syndrome, conjunctivitis, cranial nerve palsy, dacryoadenitis, drugs, dry eye syndrome, environmental condition, meibomianitis, rheumatoid arthritis, sarcoidosis, Sjogren's syndrome, trauma madarosis, trichotillomania blepharitis, pediculosis coloboma, traumaentropionectropionheterochromiaEyes don't point in same direction cranial nerve palsy, strabismus accommodative disorder, astigmatism, computer vision syndrome, convergence insufficiency, divergence insufficiency, hyperopia, myopia, presbyopiaFar appearance of object that is actually closermetamorphopsiafloaterForeign body sensation feels like something is in the eye band keratopathy, blepharitis, contact lens problem, corneal abrasion, corneal dystrophy, corneal edema, corneal erosion, dry eye syndrome, entropion, eye tumor, foreign body corneal or conjunctival , keratitis, pterygium inflamed , Sjogren's syndrome, surgery, sty, trauma. http://cialisgretkjss.com/ Yale was also involved in the Lyme disease cover-up and patients suffer every day at the hands of MDs that misdiagnose the disease.
baaflange 1397/02/31 01:23
application cash fast loan <a href="https://applygoleader.com/">online loan</a> student loan help <a href="https://applygoleader.com/">online payday loan</a>
bbxtyday 1397/02/31 00:29
Sleep Apnea can also lead into High Blood pressure, Snoring is a key symptom for Sleep Apnea. the best options provided by trustworthy pharmacies before you <a href="http://viagrafolec.com/#">viagra</a> . Should I call my doctor? Many people use the term "stomach flu" to describe illnesses with nausea, vomiting, or diarrhea that are not caused by the flu virus, but can be caused by many different viruses, bacteria, or even parasites.,Small lump on my right testicle, only about the size of a grain of rice. All these online suppliers offer <a href=http://viagrafolec.com/#>generic viagra</a> from trusted online providers at reduced prices Avoiding the allergens that cause allergic reactions and knowing which allergy medications to use to prevent allergy symptoms are two strategies that will help keep your nasal allergies under control., Prevention Of Hemorrhagic Cystitis and Other Bladder Problems: When To Call Your Doctor or Health Care Professional About Hemorrhagic Cystitis Symptoms: Note: We strongly encourage you to talk with your health care professional about your specific medical condition and treatments. http://viagrafolec.com/ What Is Aplastic Anemia?
cbrEvert 1397/02/30 20:41
Many people experience warning signs or symptoms just before a flare-up of genital herpes sores. For great prices, <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cialis</a> , when we have the brand product you need? A person's chance of surviving a heart attack increases if emergency treatment is administered as soon as possible.,For more information about Phoebe's Diabetes Care Center, please call 229 312-1392. bargain prices from respected pharmacies before you decide to <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy cheap cialis</a> . Pathogenic Molds: These produce some sort of infection, which is of particular concern if your immune system is suppressed., It has a negative charge and will kill mold. http://cialisgretkjss.com/ Those with asthma or a history of a previous anaphylactic reaction are at greater risk for these severe reactions.
bynwrisy 1397/02/30 19:43
Allicin, a chemical compound found in garlic, helps to lower hypertension by relaxing blood vessels. See incredible savings when you <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra online</a> from reputable pharmacies Retrieved 19 December 2011.,Such settings may greatly reduce the mental demands placed on you. Online pharmacies make it easy to buy http://viagranerrds.com/# - buy viagra online is by comparing prices from pharmacies Furthermore, untreated swallowing disorders can lead to complications, including weight loss, malnutrition, dehydration, choking, a type of pneumonia caused by inhalation of food liquid, gases, dust, or fungi aspiration pneumonia , and even death., Discuss these treatment options and the latest research about their risks and benefits with your health care professional, keeping your personal health history and needs in mind. http://viagranerrds.com/ PREDICT HOME VOC TEST: To test for mycotoxins in the air.
baaflange 1397/02/30 18:07
payday direct <a href="https://applygoleader.com/">payday loans online</a> az laws payday loans <a href="https://applygoleader.com/">cash loans</a>
bsdEvosy 1397/02/29 10:23
The success of antiretroviral therapy ART, formerly highly active retroviral therapy, or HAART has revolutionised the way we think about HIV infection. Your privacy should be safeguarded when you <a href="http://viagrajoili.com/#">cheap viagra pills</a> . Hepatitis C virus: Some studies have found an increased risk of lymphoma in people with hepatitis C virus.,It can occur in people without significant coronary artery disease. When looking to <a href=http://viagrajoili.com/#>viagra online</a> from online pharmacies In general, anxiety disorders are normal reactions to stress that have become excessive., L xx Reply With Quote 23-06-15, 12:51 14 Betty J 10 Join Date Jun 2015 Posts 5 Outcome? http://viagrajoili.com/ Building-associated pulmonary disease from exposure toStachybotrys chartarum and Aspergillus versicolor.
bynwrisy 1397/02/29 10:01
It shows the possible disease causes that we have listed that may contain in their symptoms lists the one, two, or more symptoms that are searched for. to a 2010 United Nations report. Receive low prices when you <a href="http://viagranerrds.com/#">order viagra</a> today! In addition, a failure of the circulatory system can occur, resulting in death.,He or she may fixate on past mistakes, ruminating over them and expressing guilt and self blame. The sites offer information about the drug and price of http://viagranerrds.com/# - buy generic viagra online. Additional information regarding the laparoscopic procedure and open procedure is available near the top of this page HOME CARE After the surgical repair the condition can be further treated at home by: Rest will be required as prescribed by the physician Including high fiber foods into the diet Drinking more fluids No smoking Regular exercise No heavy lifting SYMPTOMS The symptoms of inguinal hernias include: A bulge in one or both sides of the groin that can disappear when lying down A swollen or enlarged scrotum in males Sharp pain or discomfort when exercising, lifting or straining that will improve after resting Pressure or weakness in the groin Aching feeling, burning or gurgling at the groin INDIRECT INGUINAL HERNIA Indirect inguinal hernias are congenital present since birth and are more common in males because of the way a male develops in the womb., It can be benign noncancerous or malignant cancerous. http://viagranerrds.com/ Antibiotics will be delivered intravenously, and additional treatment may be required as well to ensure kidney health and prevent the infection from entering the bloodstream.
cbrEvert 1397/02/29 03:20
Certain symptoms, such as headaches, nosebleeds, dizziness, a flushed face, and fatigue, are commonly attributed to high blood pressure but actually occur equally often in people who do not have high blood pressure. Bookmark this site for buying <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy online cialis</a> as a successful option.| Each year, more than half-a-million strokes occur in the United States.,Give that a try for a few weeks and see if it helps! It is now easy to get a <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy cheap cialis</a> and learn. Learn more about the Brain Science Foundation, a non-profit patient-support group that strives to educate patients about brain tumors, brain cancer treatments and fund research., This condition is called the post-thrombotic syndrome. http://cialisgretkjss.com/ Become a Member Fill out a PR Newswire membership form or contact us at 888 776-0942.
brtlinty 1397/02/28 17:53
fast loans <a href="https://applycheckloan.com/">payday loans no credit check</a> no fax no teletrack payday loans <a href=https://applycheckloan.com/>п»їpayday loans</a>
muxPreom 1397/02/28 14:38
cash advances <a href="https://applygopayday.com/">online payday loan</a> national cash advance <a href=https://applygopayday.com/>online loans</a>
bdfwrisy 1397/02/28 12:56
free payday loan <a href="https://leaderapply.com/">loans online</a> refinance loan https://leaderapply.com/ - quick loans
brtlinty 1397/02/28 11:50
bad credit loans no payday loans <a href="https://applycheckloan.com/">payday loans no credit check</a> tax debt <a href=https://applycheckloan.com/>quick loans</a>
muxPreom 1397/02/28 11:31
personal loans bad credit <a href="https://applygopayday.com/">quick loan online</a> pay day lond <a href=https://applygopayday.com/>quick loans</a>
bsfglymn 1397/02/28 07:19
loans online instant approval <a href="https://greencheckngo.com/">payday loans online</a> easy approval payday loan <a href=https://greencheckngo.com/>online loan</a>
vaqFluix 1397/02/27 17:02
viagra mexico http://buyvlaqra.com/ viagra pills online <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
vsxaberb 1397/02/27 14:55
online cheap viagra http://qenericviaqra.com/ viagra overnight delivery <a href="http://qenericviaqra.com/#">http://qenericviaqra.com/</a>
bspOvali 1397/02/27 10:08
cialis professional http://buycialls.com/ cheapest cialis <a href="http://buycialls.com/#">http://buycialls.com/</a>
dbgtyday 1397/02/27 06:13
viagra generic india http://viaqraonllne.com/ generic viagra reviews <a href="http://viaqraonllne.com/#">http://viaqraonllne.com/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت