اسلایدر

ابیات فال چل سورو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

فال چل سورو همانند مور یکی از مختصات لک زبانان ویکی از مشخصه ی سرزمینهای لک نشین است.این فال بیشتر در شبهای زمستان

 زمانی که افراد فامیل دور هم جمع میشوندمورد استفاده قرار میگیرد

 1) اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی / هر تو یارَكِه، نو شكارِمی

2) گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا / ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا

3) دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم / سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم

4) خانِم نِمَرِه. گوشت شكارِم / كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم

5) شو مانگی خاصه و شرط خوشت بو / سوزه بالابرز و ترکشت بو

6)ژیر سریت نی بو ژیر پاییت له بو/ ژ مال ژ دنیا هر ژنت خاص بو

7) خدا برسان روزی قلیانم / تماکو فروش بکه مهمانم8) هر مای هر مچی بو تا کلت کم / و باووان مچی دس وه ملت کم

9)بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

10) ار دوس بزانه مه حالم چوینه / نه زلفه میلی نه خال و سینه

11) نزانم دتی یا دسگیرونی / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

12) یه شو دیمه خاو،خواوو دروو نیه / دسم وه مل دوسکم بیه

13) و یادته مای کارد بری دسم / دسمال آووردت بستی له دسم

14) دسکم بگر بور و مالکت / بکم و مهمان تنیا خالکت

15) خدا خدام بی ژ مال بوینه در / چارشو عروسی بکیشی و سر

16) ا هوارر هتین رنکت نریاوی صد قسم بری ماچت کریاوی

17) خوشمه چه ته مای در درپاکت چن جوان کشیا ا سر جاکت

18) ری یگه خرماوه باجن و کنجی / اری دوسکه دنان برنجی

19) ری یگه کرماشان تپ توز مه که / دلم تقاضا لا دوسه مه که

20) ری یگه کرماشان بسازن و چو/ ارا یارگم هر بای هر بای بچو

21) ژیر سری مخمل بالش پر و پو/ یه طور بکه جا هردکمان بو

22)جاده خرماوه گشت اسفالته / بوشنه دوسکم سو ملاقاته

23) جاده خرماوه بکنه شیشه/ بوش دوست درم ارا همیشه

24) صوفی صافی بیم چمه زیارت/‌ سوزه هنکچی دل برد میه خارت


نیا کل بیم   کل ولام نویی /ور مخار جام بی چویر مخواردم شو منزلگام بی

مه کراسمه مه سر تا پا لار بو/نه کل بو نه در. نه زمین مال بو

ره گه خرماوه باجن و کنجی/اری دوسکه دنان برنجی

رهگه کرماشان تپ توز مه که/  دلم تقاضا لا دوسه مه که

رهگه کرماشان بسازن  و چو/ارا یارگم هر بای هر بای بچو

ژیر سری مخمل بالش پر و پو  /    یه طور بکه جا هردکمان بو

جاده خرماوه گشت اسفالته/  بوشنه دوسکم سو ملاقاته

جاده خرماوه بکنه شیشه/  بوش دوست درم ارا همیشه (فرهاد چراغی)

صوفی صافی بیم چمه زیارت‌   / سوزه هنکچی دل برد میه خارت

مه بیم و گیونی ژسر ویردم / ‌ دام دوریشیل نذر تو کردم

ارصد دوس بگرم هر تو یارمی‌/   هر تو اوّل تیز نوشکارمی

ار بوینه لق لق بچینه موی لق‌/   شکار وژمی و فرموده حق

ار بوینه ماهی بچینه دریا / مومه قلاوه مکمت پیا

کوور گن گن بای،بوینه هماری‌   /  ولا دوس مچم و سر سواری

خانم و درو کم بنه‌ار کولم/تو و مال خودت،مه و انجولم

چل گو،چل نیم گو،   /  چل کریمخونی‌

«چِل‌ گو، چِل‌ نیم‌ گو، چِل‌ كریم‌خونی(نیم قرانی)/ نُخرَه ریز كِردیه، تا پِشتِ زونی

«اگر بِنیشم دل بی‌قرارَه/ اگر هیز گِرِم، سایَم دِیارَه


«اِ هوارِر هَتین، وِتِم یَه یارَه/ گِلارَم كور بو، یَه خو رِویارَه»

«دایا تو پیرین، گُپِت قُپیایَه/ سَرداری مخمل، وَ تو مِنایَه» 
«شرط بو. اژ داخِت، هَر یَه حالِم بو/ برگِ آزیَتی، سال وَ سالِم بو» 
«خُدا تَ بِین دِه، دُنیاتَ دِل بو/ پرچینِت میخك، هُم رازِت، گُل بو»

«خُدالَم شُوكره، رَسیم وََ مَطلُو/ دِلِم ساكت بی اژ پژاره شُو»

«اِ هُوارِر هَتین، توپ و گُل دمی/ سروَن سنگ‌اَلا، پیاله چَمی
«اِسا پیر بیمه، وَلگِم رِزیایه/ گَل‌گَل نازاران، وَ سام توریایه»

«كَل‌مِ كوشتیه، هشت پا وَ نُه/ گورگ، چوُویر هواردِه كَلِه كَوَر كوه»

«بیه‌سَه كارِت، وَ بِرجا نیشتِن/ وَ تیرِ بِژنگ، رِویاری كُشتِن» 
«تَرسِم، دُما مه، قالِ بر پا بو/ كیاكی بِكن، كی كتخدا بو

«شاوار دو شاوار اِ یَك رِشیایَه/  كِلیل‌دار شاوار، اَركو كوشیایَه»

«هرچه هِنام كِرد، هِنام نَرَسی/ دام اَ نوم سَرِم وَ هَر دو دَسی»

«بیمه‌سَه بویل‌كو سِته وَر مالان/ هر باده مِیو، مُرِم وَ تالان»

«اِ قصرر هَتِم، لیمو بارِمه/ و كَس نِمه‌مه اَرا یارِمه»

«یَه مالِ كیَه بیَه ویروُنه/ قوقو بایَه قوش، لِش كِرده لونَه» 
«خوَشحال و اَرجِن، چوُویر هُومساسِه/تِك‌تِك برفان، راخیز و پاسِه»

«نازار اَر نویاین، بادِم بِردَ بی/ ناكَس زنگانیم، زویخ‌آو، كِردَه بی»

«دوس اول خاص، اِسه مِیل سَردِم/ اِسَه یاخی بی، وَ حرفِ مَردِم»

«دوس دُوروزِن، سَر دُورو لَقِن/ رِنِ حیله‌باز بِن كیسه تَكِن»

«اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی/ هر تو یارَكِه، نو شكارِمی»

«گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا/ ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا»

«خوَزگال و كوچلَه، تَنَك و تُنِك/ مِدام ها وَ دَس سوزه بو هُنِك

«شولِه مانگ شو، دای اَر دروازهَ/ بِمارِكِت بو ، اِی فِرم تازه»

«ایواره‌كُنِه، گوَرآ بَسونِه/ ار تو دِلِت بو كَسِه چوزونِه»

«لاشَت مَنِیًه وَ روی راخَه وَه/ مِه شوینِت بِكَم وَ كاچاقَه وَه»

«جِفته شمامه نیم‌رَسِم دیَه/ دورون پرچینَه، جا دَسِم نیه» 
«دم در، دِنون در، در اَر بانِ در/ لو وینه مخمل تازه قیچی بِر)
 «دووَشو دیمَه كوگِه مَشاقُون/ تُومرز یه لیله‌مَچو وَ باوُن»

«دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم/ سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم»

«چاو سِه، چاو سِه‌یل، دور چَم آویی/ زلف چوی گاوِر كور، لونه‌ی بط آویی»

«خانِم نِمَرِه گوشت شكارِم/ كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم»

«خوَزگال وَ كونِك، مِدوم سُواره/ سوُار سُوزه پایونِك دارَه»

«آسارَمِه دی، وِتِم سهیلَ/ تومَرز بالاپوش دامانِ لیلَ»

«ایمشو اِ بَختِم، مُانگ آخِل داسِه/ سُوزَه بالا برز كشیكچی ناسِه
«ریه‌گِی ایلاخ بِتِشِن و چو/ ارا لیلَكَم هَر بای هَر بچو
«دَم قَن دِنون قَن، ژیر چِنَه هم قَن/ نازار قَن فروش، قَنِت مَنه چَن؟» 
«اِ كَمَر كَتِم، وِلا بیمَه وَه/ تیخِ تازَه دَم، طلا دیمَه وَه» 
«شَقِه شاقِ كَل، هوفِه بالِ دال/ اَر سَر دَروَنون، بیمَه كو زِخال»

تو خوت گلی کین گل ارا چه ته/ مردم هم تزار گله که خوته

خدات ا بند د دته ا  ماله/  کلیک چون بلور چاو چو ژیر پیاله

کنیلکه کولت پوس شکاره/ آوکه نومه شفا بیماره

یا خدا برسن سوار   و  دو /  گفت و لفت شیرین بغل خفت شو

خوشمه چه ته مای آگر بردنت/مال مال گردین منی کردنت

اژ ای دم دنیا تا ا دم دنیا/تمام گل خاتون دم ار یک نریا (چکه چکه= قبرستان)

جامیلک زرد آو هوری مانه/زلف هویلکت ژیر سری مانه

وتم هه دوس کلا که لیوت بکه زرد/  هر تو دردمی  مه که درم درد

کاشکا بمردام بکردات شوینم/ بلکم و مردن جمالت بوینم

ا  سیا مالان سول دایه در/    زمین منت بار ه پات بنه سر(سول=زن بلند قد)

وژم یکه کم دردم هزاره/ مردم موشن یه گنه کاره 

خدات و بین د دو گل ژوهار / اول اسب و زین دوم ژن و مال

خدا خدام بی وارون باووارو / سوزه کور و کول آوو ز روبارو

خدا بسینی حقم ز دایه   / خوم رنجم کیشا کی نیشت و سایه

خدا برسان روزی قلیانم  /  تماکو فروش بکه مهمانم

وسا چترکت ساته بکم خاوو /  شا جنم جام بو نویی نوای آوو

تلی ژ زلفت پاونی پامه/  گری نوینمت آخر دنیامه

کراسکت چیته گلی دش وازه    /  بمارکت بو ئی دوس تازه

بری تیله دت دان و نوم شومم    /  مر علی رحم کی و بنه تومم

دمه کت بار بن و نوم دمم     /   بلکم ساکت بو دل پر غمم

ز بلننی کوور وژم کردمه گل /  ارا تو دت گلونی اه مل(ارا دوسکم دوا سبز مل)

هر مای هر مچی بو تا کلت کم      /   و باووان مچی دس وه ملت کم

بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

گنم گرمسیر هر تلی جاییی   /  بوشه دوسکم شو نوسی بایی

سوزه سیلم که لویی بکه زرد   /حکیمم تو بین کی من داشتم درد

سوزه ،سوزم بی، سوزه هزاره/   سوزه یکی بی داته مغاره

سوزه سوزه سوزه گیانمی/آخ دت سوزه شو مهمانمی

نازک موشه باوه شوی مه مه/ دس کت وشلوار بی تلی مه مه

نازک موشه مه برا نیرم/ ار برام داشتو باک اژ شاه نیرم

نازک نازکل بینهسه هزار/نازک سید مهدی نیشتیسه مزار

کور گن بایی بوینه هماری   /   و لا دوس مچم و سر سواری

خوشا و کوری منیشیا ولات    / دسته مه مالیا خالیل پنجه پات

هر صو و سحر بانگ خروسان  / شوره تلمیت بار تازه عروسان

دمه کت قوطی ،آوو حووری مونه   /  دسه کت بالشت زیر سری مونه

دم قن دنو قن ،لوشکر نیم  /  افرین ز دوس صد آفرینم

زیر سریت نی بو زیر پاییت له بو      /  ز مال ز دنیا هر ژنت خاص بو

و در ماله کت ساتی بنیشم / هرکس بپرسی بوشم دوریشم

ایواره گونی گاو و گاوبنونی    /   ار تو دلت بو کسی چه زونی

هر مای هر مچی له براوورم   / آخر دووارون مارینه سرم

صد دوس بگرم هر تو یارمی/هر تو دوسه کی نوو شکارمی

دسمال دسکت بیلا دوتا بو   /  یکیش اوریشم یکی کتان بو

دوس اول خاص اسکه میل سردم    /   ژم دلگیر بوینه و حرف مردم

و کاردم نکوش زخمم دیاره /مردمه مو شن یه گنه کاره

امروز چن روزه دویر ز یارانم/ چوین زمین شور تشنه وارانم

ار دوس بزانه مه حالم چوینه/  نه زلفه میلی نه خال و سینه

نزانم دتی یا دسگیرونی   / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

یه چه جنسی بی تو کردت له ور/  هواکت برزه نمیکم و سر

هه داد  هه بیدا کس دیار نیه  /    کس و درد کس خور دار نیه

خوشا و کری گرمسیر جاسی    /  منزل ار منزل دم کل همساسی

یه شو دیمه خواوو ،خواوو دورونیه /   دسم وه مل دوسکم بیه

مرمن چه واتم تو چه شنفتی /   و حرف ناکس تو له من کفتی

یه شو تا و صو شم سوزانم بی / طبل شادیم دا  دوس مهمانم بی

بیلا هر شو .بوله روز بیزارم     /     پژاره و ناله  بیه و کارم

و یادته مای کارد بری دسم/  دسمال آووردت بستی له دسم

دسکم بگر بور و مالکت      / بکم و مهمان تنیا خالکت

اگر میلکت فراموشم بو /   سفیدی کفن بالا پوشم بو

خدا خدام بی ز مال بوینه در    / چارشو عروسی بکیشی و سر

ا بالا برزه ز دویر دیاره      /  یا دار حنا یا میخک باره

میخک بارمه و کس نمیمه / اری یارمه اری یارمه

زلف هویلکت تال تال بکیشم  / بکمه کولا و سای بنیشم

جفته کوش کش کار هرسینه /     دته ار کیشه بی لنج و لاره

اواره کانه دوسم هه ته رم /   لوه خنه کرد سیفه دایه پیم

بالاکت برزه چنه چناره  / ا هفت ایمامه بد ا ریت ناره

سرداری مخمل تو کردته ور / / بالت برز بیه کس نمه کین سر

کنیه که ور مال ریخ دانه دانه  / چاو مس یکه که همسا خمانه

کت وشلوار مشکی یخه سالاری /   و امید خدا تو فرمانداری

 یه گل یه بلبل یه سایه چمن  /  یه منو تونو یه شهر یمن

نه کنم خرم نه گنم سینم  /   هتم تونو بالکت بوینم

ا   تنیا  داره و ه سر ا دیمه   / و امید خدا گل کردیه خیمه

یا اما رضا بارگه و بارگه خاص ./ زیارتی فره مطلو دار بشناس   

بیلا قورکم یه کمه لا بو/دالکه پیرکم ولم دیار بو

من ا قور نمه چم ا قوره تنگه /  چوار دور دیوار سر پوشه سنگه

دوس عزیزم ..................                                                     دیار منو تو که ته قیامت

خوشالمه او سا جمع مان جم بی  / چوخمان چاخ و چایمان دم بی

الان غریب و دلمان گیریاس/   دسمان ودس دوس خاص بریاس

خوش مه چه ته مای /  مال و مال گیردین دوس پیا کردن

اژ  داغ دویریت دلم تنگ بیه/سر بیمارم پر درد بیه دردت وه گیانم  برا نازارم  دلم ارانت فره تنگ بیه

اگر چرخ بکن گوشت و سخانم/شش دانگ ایران بکن وه نامم     های ده خیالم آرام گیانم


 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
qesstz 1398/11/6 00:52
purchase viagra in canada <a href=http://4backpacking.com/index.php?qa=user&qa_1=kittychin1>drug costs</a> cialis online canada prescription medicine
<a href="http://pn-rembang.go.id/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=122888">canada ed meds</a> ed meds online canada
http://nagadiya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=109653
cialis 20 mg price
generic viagra sales 1398/11/2 05:36
hopefully pipe viagra generic clean hole cheap viagra seriously editor generic viagra 100mg
last feed [url=http://viagenupi.com/#]generic
pills in usa[/url] suddenly sun viagra 100mg originally book
viagra 100mg 1398/11/2 02:05
yet system viagra wrong exit generic viagra sales relatively design generic viagra sales ago lie [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra sales[/url] naturally leave generic viagra sales fairly drive
generic viagra sales 1398/10/30 11:10
straight spite generic viagra sales already dad twice laugh generic viagra sales highly design alone curve cheap viagra 100mg likely
satisfaction [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra[/url] initially film generic viagra sales when vacation
generic viagra sales 1398/10/29 01:38
slightly series generic viagra sales whatever category
cheap viagra 100mg exactly cheek online viagra greatly
brown [url=http://viagenupi.com/#]viagra cheap[/url] possibly fault generic viagra
sales unfortunately camera
sling tv 1398/10/27 05:40
What i do not realize is in truth how you are now not really a lot more well-preferred than you may be now.

You are so intelligent. You realize thus considerably on the subject of this topic, made me personally consider it from so many various angles.
Its like women and men aren't involved until it is one thing to accomplish with Woman gaga!
Your individual stuffs great. All the time care for
it up!
sling tv 1398/10/17 09:02
This website really has all the information I wanted about this
subject and didn't know who to ask.
https://asksylphoflight.tumblr.com/ sling tv 1398/10/15 03:08
Hi there, You've done an incredible job. I will definitely
digg it and personally suggest to my friends. I'm sure they
will be benefited from this site.
coconut oil 1398/09/26 00:43
Hi there! I'm at work surfing around your blog
from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Keep up the great work!
ps4 games 1398/09/23 00:54
Marvelous, what a webpage it is! This web site presents useful facts to us, keep it up.
ps4 games 1398/09/15 13:37
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has
helped me out loads. I'm hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me.
Good job.
ps4 games 1398/09/15 00:58
Hi, I do believe this is a great website.
I stumbledupon it ;) I am going to come back yet
again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
to help others.
ps4 games 1398/09/14 04:23
Great post however I was wanting to know if you could write
a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Thank you!
quest bars cheap coupon twitter 1398/09/12 01:56
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to read more
of your useful information. Thanks for the post. I will certainly
comeback.
ps4 games 1398/09/8 23:22
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or
did you hire someone to do it for you? Plz reply as
I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
appreciate it
plenty of fish dating site 1398/08/27 16:29
It's actually very complicated in this full of activity life to listen news on TV,
so I just use web for that purpose, and obtain the
newest information.
plenty of fish dating site 1398/08/20 02:19
What's up, all is going perfectly here and ofcourse every one is
sharing information, that's actually fine, keep up writing.
lebron kings pride 1398/08/19 23:21
<a href="http://www.celebratesupernatural.com/caps_24/miami-marlins-new-era-2019-mother-s-day-39thirty-flex-hat-black-pink ">miami marlins new era 2019 mother s day 39thirty flex hat black pink</a><a href="http://www.celebratesupernatural.com/caps_25/new-era-nba-city-series-9fifty-snapback-cap-20953262-online-sale-larger-image ">new era nba city series 9fifty snapback cap 20953262 online sale larger image</a><a href="http://www.celebratesupernatural.com/caps_26/florida-state-seminoles-47-brand-ncaa-edison-captain-snapback-cap-charcoal-online ">florida state seminoles 47 brand ncaa edison captain snapback cap charcoal online</a><a href="http://www.celebratesupernatural.com/caps_27/new-england-patriots-new-era-super-bowl-lii-hat-cap-9forty-strapback-gray-white ">new england patriots new era super bowl lii hat cap 9forty strapback gray white</a>
lebron kings pride http://www.electmikefoster.com/shoes_admin36/lebron-kings-pride
most expensive phone case ever 1398/08/19 23:21
<a href="http://www.theladybossproject.com/shoes_admin28/nike-air-max-90-vt-blue-yellow ">nike air max 90 vt blue yellow</a><a href="http://www.theladybossproject.com/shoes_admin29/nike-lebron-9-green-and-orange ">nike lebron 9 green and orange</a><a href="http://www.theladybossproject.com/shoes_admin3/nike-air-force-1-mid-jewel-sail ">nike air force 1 mid jewel sail</a><a href="http://www.theladybossproject.com/shoes_admin30/adidas-nmd-runner-schwarz-gelb ">adidas nmd runner schwarz gelb</a>
most expensive phone case ever http://www.orchardlegacy.com/cases_32/most-expensive-phone-case-ever
nike free trainer 5.0 v5 mens size 13 shoes 1398/08/19 23:20
<a href="http://www.marlenefarrell.com/shoes_admin1/adidas-top-ten-shoe ">adidas top ten shoe</a><a href="http://www.marlenefarrell.com/shoes_admin10/adidas-climacool-black ">adidas climacool black</a><a href="http://www.marlenefarrell.com/shoes_admin11/womens-nike-free-5.0-v2-gold-grey ">womens nike free 5.0 v2 gold grey</a><a href="http://www.marlenefarrell.com/shoes_admin12/air-jordan-retro-1-sky-blue-orange ">air jordan retro 1 sky blue orange</a>
nike free trainer 5.0 v5 mens size 13 shoes http://www.clarkstongaragerepair.com/shoes_admin13/nike-free-trainer-5.0-v5-mens-size-13-shoes
dope gradient 2 tone snapback hat by kings of ny 1398/08/19 23:20
<a href="http://www.silverlinefunerals.com/cases_25/mophie-juice-iphone-7-plus ">mophie juice iphone 7 plus</a><a href="http://www.silverlinefunerals.com/cases_26/360-cover-note-8 ">360 cover note 8</a><a href="http://www.silverlinefunerals.com/cases_27/samsung-galaxy-s6-case-amazon-uk ">samsung galaxy s6 case amazon uk</a><a href="http://www.silverlinefunerals.com/cases_28/apple-airpods-battery-backup ">apple airpods battery backup</a>
dope gradient 2 tone snapback hat by kings of ny http://www.naturallifeorganization.com/caps_33/dope-gradient-2-tone-snapback-hat-by-kings-of-ny
womens nike free 5.0 v2 gold grey 1398/08/19 23:19
<a href="http://www.homeandanchor.com/cases_21/mophie-juice-pack-helium-iphone-se ">mophie juice pack helium iphone se</a><a href="http://www.homeandanchor.com/cases_22/uag-s9-pathfinder ">uag s9 pathfinder</a><a href="http://www.homeandanchor.com/cases_23/buy-samsung-s9-plus-cover ">buy samsung s9 plus cover</a><a href="http://www.homeandanchor.com/cases_24/best-budget-waterproof-smartphone ">best budget waterproof smartphone</a>
womens nike free 5.0 v2 gold grey http://www.marlenefarrell.com/shoes_admin11/womens-nike-free-5.0-v2-gold-grey
womens nike air max tailwind 7 pink white 1398/08/19 23:19
<a href="http://www.carolinalactationservices.com/shoes_admin17/nike-dunk-nylon-vandal-supreme ">nike dunk nylon vandal supreme</a><a href="http://www.carolinalactationservices.com/shoes_admin18/nike-free-run-3-white-green ">nike free run 3 white green</a><a href="http://www.carolinalactationservices.com/shoes_admin19/shoxsho ">shoxsho</a><a href="http://www.carolinalactationservices.com/shoes_admin2/vestido-negro ">vestido negro</a>
womens nike air max tailwind 7 pink white http://www.kangaroostreet.com/shoes_admin34/womens-nike-air-max-tailwind-7-pink-white
reebok insta pump fury superlite 1398/08/16 17:29
<a href="http://www.startuppump.com/cases_25/roybens-case-iphone-7 ">roybens case iphone 7</a><a href="http://www.startuppump.com/cases_26/redmi-note-4-mickey-mouse-back-cover ">redmi note 4 mickey mouse back cover</a><a href="http://www.startuppump.com/cases_27/s7-otterbox-canada ">s7 otterbox canada</a><a href="http://www.startuppump.com/cases_28/iphone-6s-lcd-replacement-cost ">iphone 6s lcd replacement cost</a>
reebok insta pump fury superlite http://www.crystalriveroutdooradventures.com/shoes_admin33/reebok-insta-pump-fury-superlite
adidas climacool 1 zapatillas de deporte para clima correr oro black ba8569 clima para 1398/08/15 08:22
<a href="http://www.welshfermentationfestival.com/shoes_fr13/essential-current-90-nike-90-air-max-air-cuir-90-max-air-max-noir ">essential current 90 nike 90 air max air cuir 90 max air max noir</a><a href="http://www.welshfermentationfestival.com/shoes_fr14/discount-cliquez-pour-zoomer-chaussures-nike-air-max-270-vert-argile-vue-ext%c3%a9rieure ">discount cliquez pour zoomer chaussures nike air max 270 vert argile vue ext茅rieure</a><a href="http://www.welshfermentationfestival.com/shoes_fr15/nike-rift-junior ">nike rift junior</a><a href="http://www.welshfermentationfestival.com/shoes_fr16/free-5.0-v4-blanc-rouge-gris-homme-nike-air-classic-nike-soldes-rose ">free 5.0 v4 blanc rouge gris homme nike air classic nike soldes rose</a>
adidas climacool 1 zapatillas de deporte para clima correr oro black ba8569 clima para http://www.irinawedding.com/shoes22/adidas-climacool-1-zapatillas-de-deporte-para-clima-correr-oro-black-ba8569-clima-para
nike vero beach the best beaches in world 1398/08/15 08:22
<a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes13/acquista-scontate-italia-uomo-nike-air-max-2017-kpu-scarpe-arancione-nere-miglior-prezzo ">acquista scontate italia uomo nike air max 2017 kpu scarpe arancione nere miglior prezzo</a><a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes14/scarpa-da-runnning-nike-air-max-thea-donna-grigio-rosa-scarpe-da-running ">scarpa da runnning nike air max thea donna grigio rosa scarpe da running</a><a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes15/sale-scegliere-nike-kobe-x-elite-scarpe-uomo-gran-lakers-viola-reflect-volt-argento-persiana-sweden-scarpe-nike-kobe-ad-ep ">sale scegliere nike kobe x elite scarpe uomo gran lakers viola reflect volt argento persiana sweden scarpe nike kobe ad ep</a><a href="http://www.natureslittledreamers.com/shoes16/shoes-nike-kyrie-2-the-academy-sale-hot ">shoes nike kyrie 2 the academy sale hot</a>
nike vero beach the best beaches in world http://www.chieftainnews.com/shoes_be40/nike-vero-beach-the-best-beaches-in-world
usa adidas tubular viral vivid red 1398/08/15 08:22
<a href="http://www.southjerseyfirecheerleading.com/shoes_fr6/chaud-qualit%c3%a9-garantie-kind-nike-air-max-90-bekannte-chaussures-leder-eb-117-178-93 ">chaud qualit茅 garantie kind nike air max 90 bekannte chaussures leder eb 117 178 93</a><a href="http://www.southjerseyfirecheerleading.com/shoes_fr7/homme-nike-m%c3%a9tallique-blousons-rouges-shox-r3-argent ">homme nike m茅tallique blousons rouges shox r3 argent</a><a href="http://www.southjerseyfirecheerleading.com/shoes_fr8/homme-nike-air-max-90-profond-nike-football-chaussures-paris-gris-bleu ">homme nike air max 90 profond nike football chaussures paris gris bleu</a><a href="http://www.southjerseyfirecheerleading.com/shoes_fr9/nike-baskets-basses-air-presto-essential-kaki-homme-chaussures-nike-soldes-nike-soldes-online-boutique-magasin-pas-cher ">nike baskets basses air presto essential kaki homme chaussures nike soldes nike soldes online boutique magasin pas cher</a>
usa adidas tubular viral vivid red http://www.investmentsamaritan.com/shoes_be29/usa-adidas-tubular-viral-vivid-red
billigt nike mercurial superfly v cr7 fg bl氓 nyans svart vit utlopp 1398/08/15 08:21
<a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes6/nike-htm-air-woven-purple-rainbow-490-of-1500-uk-8-us-9-eur-42.5 ">nike htm air woven purple rainbow 490 of 1500 uk 8 us 9 eur 42.5</a><a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes7/comprare-nike-air-max-90-vt-uomo-independence-day-tutti-nero-scarpe-da-corsa ">comprare nike air max 90 vt uomo independence day tutti nero scarpe da corsa</a><a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes8/shop-2018-nike-kobe-10-elite-low-chester-total-orange-black-laser-orange-tumbled-grey-747212 ">shop 2018 nike kobe 10 elite low chester total orange black laser orange tumbled grey 747212</a><a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes9/green-purple-shoes-grey-nike-kobe-9-em-unleashed ">green purple shoes grey nike kobe 9 em unleashed</a>
billigt nike mercurial superfly v cr7 fg bl氓 nyans svart vit utlopp http://www.sillyasitseems.com/shoes26/billigt-nike-mercurial-superfly-v-cr7-fg-bl%c3%a5-nyans-svart-vit-utlopp
adidas supernova sequence boost 8 effacer gris blanc frozen jaune largeur b moyen produits 1398/08/15 08:20
<a href="http://www.mynecessarynotions.com/shoes_at21/buy-cheap-nike-air-max-90-hyperfuse-uk-nike-free-trainer-5.0-nike-free-trainer-5.0-outlet-store ">buy cheap nike air max 90 hyperfuse uk nike free trainer 5.0 nike free trainer 5.0 outlet store</a><a href="http://www.mynecessarynotions.com/shoes_at22/new-nike-air-huarache-le-le-le ">new nike air huarache le le le</a><a href="http://www.mynecessarynotions.com/shoes_at23/inexpensive-nike-air-jordan-13-retro-brouge-2004 ">inexpensive nike air jordan 13 retro brouge 2004</a><a href="http://www.mynecessarynotions.com/shoes_at24/air-jordan-11-retro-black-red-on-sale ">air jordan 11 retro black red on sale</a>
adidas supernova sequence boost 8 effacer gris blanc frozen jaune largeur b moyen produits http://www.autismjobclub.com/shoes_be30/adidas-supernova-sequence-boost-8-effacer-gris-blanc-frozen-jaune-largeur-b-moyen-produits
oakland athletics mlb 2014 ac july 4th red navy stars stripes 59fifty new 1398/08/7 09:18
<a href="http://www.funwithvolleyball.com/shoes_admin13/green-glow-air-jordan-6-gs-retro ">green glow air jordan 6 gs retro</a><a href="http://www.funwithvolleyball.com/shoes_admin14/puma-suede-pastel-pink ">puma suede pastel pink</a><a href="http://www.funwithvolleyball.com/shoes_admin15/nike-air-max-2015-womens-black-blue ">nike air max 2015 womens black blue</a><a href="http://www.funwithvolleyball.com/shoes_admin16/adidas-john-wall-purple-yellow ">adidas john wall purple yellow</a>
oakland athletics mlb 2014 ac july 4th red navy stars stripes 59fifty new http://www.rentfrocompany.com/caps_40/oakland-athletics-mlb-2014-ac-july-4th-red-navy-stars-stripes-59fifty-new
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو