تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - ابیات فال چل سورو

اسلایدر

ابیات فال چل سورو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

فال چل سورو همانند مور یکی از مختصات لک زبانان ویکی از مشخصه ی سرزمینهای لک نشین است.این فال بیشتر در شبهای زمستان

 زمانی که افراد فامیل دور هم جمع میشوندمورد استفاده قرار میگیرد

 1) اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی / هر تو یارَكِه، نو شكارِمی

2) گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا / ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا

3) دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم / سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم

4) خانِم نِمَرِه. گوشت شكارِم / كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم

5) شو مانگی خاصه و شرط خوشت بو / سوزه بالابرز و ترکشت بو

6)ژیر سریت نی بو ژیر پاییت له بو/ ژ مال ژ دنیا هر ژنت خاص بو

7) خدا برسان روزی قلیانم / تماکو فروش بکه مهمانم8) هر مای هر مچی بو تا کلت کم / و باووان مچی دس وه ملت کم

9)بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

10) ار دوس بزانه مه حالم چوینه / نه زلفه میلی نه خال و سینه

11) نزانم دتی یا دسگیرونی / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

12) یه شو دیمه خاو،خواوو دروو نیه / دسم وه مل دوسکم بیه

13) و یادته مای کارد بری دسم / دسمال آووردت بستی له دسم

14) دسکم بگر بور و مالکت / بکم و مهمان تنیا خالکت

15) خدا خدام بی ژ مال بوینه در / چارشو عروسی بکیشی و سر

16) ا هوارر هتین رنکت نریاوی صد قسم بری ماچت کریاوی

17) خوشمه چه ته مای در درپاکت چن جوان کشیا ا سر جاکت

18) ری یگه خرماوه باجن و کنجی / اری دوسکه دنان برنجی

19) ری یگه کرماشان تپ توز مه که / دلم تقاضا لا دوسه مه که

20) ری یگه کرماشان بسازن و چو/ ارا یارگم هر بای هر بای بچو

21) ژیر سری مخمل بالش پر و پو/ یه طور بکه جا هردکمان بو

22)جاده خرماوه گشت اسفالته / بوشنه دوسکم سو ملاقاته

23) جاده خرماوه بکنه شیشه/ بوش دوست درم ارا همیشه

24) صوفی صافی بیم چمه زیارت/‌ سوزه هنکچی دل برد میه خارت


نیا کل بیم   کل ولام نویی /ور مخار جام بی چویر مخواردم شو منزلگام بی

مه کراسمه مه سر تا پا لار بو/نه کل بو نه در. نه زمین مال بو

ره گه خرماوه باجن و کنجی/اری دوسکه دنان برنجی

رهگه کرماشان تپ توز مه که/  دلم تقاضا لا دوسه مه که

رهگه کرماشان بسازن  و چو/ارا یارگم هر بای هر بای بچو

ژیر سری مخمل بالش پر و پو  /    یه طور بکه جا هردکمان بو

جاده خرماوه گشت اسفالته/  بوشنه دوسکم سو ملاقاته

جاده خرماوه بکنه شیشه/  بوش دوست درم ارا همیشه (فرهاد چراغی)

صوفی صافی بیم چمه زیارت‌   / سوزه هنکچی دل برد میه خارت

مه بیم و گیونی ژسر ویردم / ‌ دام دوریشیل نذر تو کردم

ارصد دوس بگرم هر تو یارمی‌/   هر تو اوّل تیز نوشکارمی

ار بوینه لق لق بچینه موی لق‌/   شکار وژمی و فرموده حق

ار بوینه ماهی بچینه دریا / مومه قلاوه مکمت پیا

کوور گن گن بای،بوینه هماری‌   /  ولا دوس مچم و سر سواری

خانم و درو کم بنه‌ار کولم/تو و مال خودت،مه و انجولم

چل گو،چل نیم گو،   /  چل کریمخونی‌

«چِل‌ گو، چِل‌ نیم‌ گو، چِل‌ كریم‌خونی(نیم قرانی)/ نُخرَه ریز كِردیه، تا پِشتِ زونی

«اگر بِنیشم دل بی‌قرارَه/ اگر هیز گِرِم، سایَم دِیارَه


«اِ هوارِر هَتین، وِتِم یَه یارَه/ گِلارَم كور بو، یَه خو رِویارَه»

«دایا تو پیرین، گُپِت قُپیایَه/ سَرداری مخمل، وَ تو مِنایَه» 
«شرط بو. اژ داخِت، هَر یَه حالِم بو/ برگِ آزیَتی، سال وَ سالِم بو» 
«خُدا تَ بِین دِه، دُنیاتَ دِل بو/ پرچینِت میخك، هُم رازِت، گُل بو»

«خُدالَم شُوكره، رَسیم وََ مَطلُو/ دِلِم ساكت بی اژ پژاره شُو»

«اِ هُوارِر هَتین، توپ و گُل دمی/ سروَن سنگ‌اَلا، پیاله چَمی
«اِسا پیر بیمه، وَلگِم رِزیایه/ گَل‌گَل نازاران، وَ سام توریایه»

«كَل‌مِ كوشتیه، هشت پا وَ نُه/ گورگ، چوُویر هواردِه كَلِه كَوَر كوه»

«بیه‌سَه كارِت، وَ بِرجا نیشتِن/ وَ تیرِ بِژنگ، رِویاری كُشتِن» 
«تَرسِم، دُما مه، قالِ بر پا بو/ كیاكی بِكن، كی كتخدا بو

«شاوار دو شاوار اِ یَك رِشیایَه/  كِلیل‌دار شاوار، اَركو كوشیایَه»

«هرچه هِنام كِرد، هِنام نَرَسی/ دام اَ نوم سَرِم وَ هَر دو دَسی»

«بیمه‌سَه بویل‌كو سِته وَر مالان/ هر باده مِیو، مُرِم وَ تالان»

«اِ قصرر هَتِم، لیمو بارِمه/ و كَس نِمه‌مه اَرا یارِمه»

«یَه مالِ كیَه بیَه ویروُنه/ قوقو بایَه قوش، لِش كِرده لونَه» 
«خوَشحال و اَرجِن، چوُویر هُومساسِه/تِك‌تِك برفان، راخیز و پاسِه»

«نازار اَر نویاین، بادِم بِردَ بی/ ناكَس زنگانیم، زویخ‌آو، كِردَه بی»

«دوس اول خاص، اِسه مِیل سَردِم/ اِسَه یاخی بی، وَ حرفِ مَردِم»

«دوس دُوروزِن، سَر دُورو لَقِن/ رِنِ حیله‌باز بِن كیسه تَكِن»

«اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی/ هر تو یارَكِه، نو شكارِمی»

«گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا/ ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا»

«خوَزگال و كوچلَه، تَنَك و تُنِك/ مِدام ها وَ دَس سوزه بو هُنِك

«شولِه مانگ شو، دای اَر دروازهَ/ بِمارِكِت بو ، اِی فِرم تازه»

«ایواره‌كُنِه، گوَرآ بَسونِه/ ار تو دِلِت بو كَسِه چوزونِه»

«لاشَت مَنِیًه وَ روی راخَه وَه/ مِه شوینِت بِكَم وَ كاچاقَه وَه»

«جِفته شمامه نیم‌رَسِم دیَه/ دورون پرچینَه، جا دَسِم نیه» 
«دم در، دِنون در، در اَر بانِ در/ لو وینه مخمل تازه قیچی بِر)
 «دووَشو دیمَه كوگِه مَشاقُون/ تُومرز یه لیله‌مَچو وَ باوُن»

«دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم/ سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم»

«چاو سِه، چاو سِه‌یل، دور چَم آویی/ زلف چوی گاوِر كور، لونه‌ی بط آویی»

«خانِم نِمَرِه گوشت شكارِم/ كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم»

«خوَزگال وَ كونِك، مِدوم سُواره/ سوُار سُوزه پایونِك دارَه»

«آسارَمِه دی، وِتِم سهیلَ/ تومَرز بالاپوش دامانِ لیلَ»

«ایمشو اِ بَختِم، مُانگ آخِل داسِه/ سُوزَه بالا برز كشیكچی ناسِه
«ریه‌گِی ایلاخ بِتِشِن و چو/ ارا لیلَكَم هَر بای هَر بچو
«دَم قَن دِنون قَن، ژیر چِنَه هم قَن/ نازار قَن فروش، قَنِت مَنه چَن؟» 
«اِ كَمَر كَتِم، وِلا بیمَه وَه/ تیخِ تازَه دَم، طلا دیمَه وَه» 
«شَقِه شاقِ كَل، هوفِه بالِ دال/ اَر سَر دَروَنون، بیمَه كو زِخال»

تو خوت گلی کین گل ارا چه ته/ مردم هم تزار گله که خوته

خدات ا بند د دته ا  ماله/  کلیک چون بلور چاو چو ژیر پیاله

کنیلکه کولت پوس شکاره/ آوکه نومه شفا بیماره

یا خدا برسن سوار   و  دو /  گفت و لفت شیرین بغل خفت شو

خوشمه چه ته مای آگر بردنت/مال مال گردین منی کردنت

اژ ای دم دنیا تا ا دم دنیا/تمام گل خاتون دم ار یک نریا (چکه چکه= قبرستان)

جامیلک زرد آو هوری مانه/زلف هویلکت ژیر سری مانه

وتم هه دوس کلا که لیوت بکه زرد/  هر تو دردمی  مه که درم درد

کاشکا بمردام بکردات شوینم/ بلکم و مردن جمالت بوینم

ا  سیا مالان سول دایه در/    زمین منت بار ه پات بنه سر(سول=زن بلند قد)

وژم یکه کم دردم هزاره/ مردم موشن یه گنه کاره 

خدات و بین د دو گل ژوهار / اول اسب و زین دوم ژن و مال

خدا خدام بی وارون باووارو / سوزه کور و کول آوو ز روبارو

خدا بسینی حقم ز دایه   / خوم رنجم کیشا کی نیشت و سایه

خدا برسان روزی قلیانم  /  تماکو فروش بکه مهمانم

وسا چترکت ساته بکم خاوو /  شا جنم جام بو نویی نوای آوو

تلی ژ زلفت پاونی پامه/  گری نوینمت آخر دنیامه

کراسکت چیته گلی دش وازه    /  بمارکت بو ئی دوس تازه

بری تیله دت دان و نوم شومم    /  مر علی رحم کی و بنه تومم

دمه کت بار بن و نوم دمم     /   بلکم ساکت بو دل پر غمم

ز بلننی کوور وژم کردمه گل /  ارا تو دت گلونی اه مل(ارا دوسکم دوا سبز مل)

هر مای هر مچی بو تا کلت کم      /   و باووان مچی دس وه ملت کم

بومه کونیلک و سر شانت / تک تک بچکیام و نرمی رانت

گنم گرمسیر هر تلی جاییی   /  بوشه دوسکم شو نوسی بایی

سوزه سیلم که لویی بکه زرد   /حکیمم تو بین کی من داشتم درد

سوزه ،سوزم بی، سوزه هزاره/   سوزه یکی بی داته مغاره

سوزه سوزه سوزه گیانمی/آخ دت سوزه شو مهمانمی

نازک موشه باوه شوی مه مه/ دس کت وشلوار بی تلی مه مه

نازک موشه مه برا نیرم/ ار برام داشتو باک اژ شاه نیرم

نازک نازکل بینهسه هزار/نازک سید مهدی نیشتیسه مزار

کور گن بایی بوینه هماری   /   و لا دوس مچم و سر سواری

خوشا و کوری منیشیا ولات    / دسته مه مالیا خالیل پنجه پات

هر صو و سحر بانگ خروسان  / شوره تلمیت بار تازه عروسان

دمه کت قوطی ،آوو حووری مونه   /  دسه کت بالشت زیر سری مونه

دم قن دنو قن ،لوشکر نیم  /  افرین ز دوس صد آفرینم

زیر سریت نی بو زیر پاییت له بو      /  ز مال ز دنیا هر ژنت خاص بو

و در ماله کت ساتی بنیشم / هرکس بپرسی بوشم دوریشم

ایواره گونی گاو و گاوبنونی    /   ار تو دلت بو کسی چه زونی

هر مای هر مچی له براوورم   / آخر دووارون مارینه سرم

صد دوس بگرم هر تو یارمی/هر تو دوسه کی نوو شکارمی

دسمال دسکت بیلا دوتا بو   /  یکیش اوریشم یکی کتان بو

دوس اول خاص اسکه میل سردم    /   ژم دلگیر بوینه و حرف مردم

و کاردم نکوش زخمم دیاره /مردمه مو شن یه گنه کاره

امروز چن روزه دویر ز یارانم/ چوین زمین شور تشنه وارانم

ار دوس بزانه مه حالم چوینه/  نه زلفه میلی نه خال و سینه

نزانم دتی یا دسگیرونی   / قرپ قرپ کوشه کت مالم رمونی

یه چه جنسی بی تو کردت له ور/  هواکت برزه نمیکم و سر

هه داد  هه بیدا کس دیار نیه  /    کس و درد کس خور دار نیه

خوشا و کری گرمسیر جاسی    /  منزل ار منزل دم کل همساسی

یه شو دیمه خواوو ،خواوو دورونیه /   دسم وه مل دوسکم بیه

مرمن چه واتم تو چه شنفتی /   و حرف ناکس تو له من کفتی

یه شو تا و صو شم سوزانم بی / طبل شادیم دا  دوس مهمانم بی

بیلا هر شو .بوله روز بیزارم     /     پژاره و ناله  بیه و کارم

و یادته مای کارد بری دسم/  دسمال آووردت بستی له دسم

دسکم بگر بور و مالکت      / بکم و مهمان تنیا خالکت

اگر میلکت فراموشم بو /   سفیدی کفن بالا پوشم بو

خدا خدام بی ز مال بوینه در    / چارشو عروسی بکیشی و سر

ا بالا برزه ز دویر دیاره      /  یا دار حنا یا میخک باره

میخک بارمه و کس نمیمه / اری یارمه اری یارمه

زلف هویلکت تال تال بکیشم  / بکمه کولا و سای بنیشم

جفته کوش کش کار هرسینه /     دته ار کیشه بی لنج و لاره

اواره کانه دوسم هه ته رم /   لوه خنه کرد سیفه دایه پیم

بالاکت برزه چنه چناره  / ا هفت ایمامه بد ا ریت ناره

سرداری مخمل تو کردته ور / / بالت برز بیه کس نمه کین سر

کنیه که ور مال ریخ دانه دانه  / چاو مس یکه که همسا خمانه

کت وشلوار مشکی یخه سالاری /   و امید خدا تو فرمانداری

 یه گل یه بلبل یه سایه چمن  /  یه منو تونو یه شهر یمن

نه کنم خرم نه گنم سینم  /   هتم تونو بالکت بوینم

ا   تنیا  داره و ه سر ا دیمه   / و امید خدا گل کردیه خیمه

یا اما رضا بارگه و بارگه خاص ./ زیارتی فره مطلو دار بشناس   

بیلا قورکم یه کمه لا بو/دالکه پیرکم ولم دیار بو

من ا قور نمه چم ا قوره تنگه /  چوار دور دیوار سر پوشه سنگه

دوس عزیزم ..................                                                     دیار منو تو که ته قیامت

خوشالمه او سا جمع مان جم بی  / چوخمان چاخ و چایمان دم بی

الان غریب و دلمان گیریاس/   دسمان ودس دوس خاص بریاس

خوش مه چه ته مای /  مال و مال گیردین دوس پیا کردن

اژ  داغ دویریت دلم تنگ بیه/سر بیمارم پر درد بیه دردت وه گیانم  برا نازارم  دلم ارانت فره تنگ بیه

اگر چرخ بکن گوشت و سخانم/شش دانگ ایران بکن وه نامم     های ده خیالم آرام گیانم


 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
air jordan low cut pink 1397/07/24 04:50
<a href="http://www.keelingdebtrelief.com/17/lime-green-sneakers-jordans ">lime green sneakers jordans</a><a href="http://www.keelingdebtrelief.com/18/ovo-10-release-date ">ovo 10 release date</a><a href="http://www.keelingdebtrelief.com/19/nike-air-max-90-medium-grey-mineral-blue ">nike air max 90 medium grey mineral blue</a><a href="http://www.keelingdebtrelief.com/2/air-jordan-retro-29-gold ">air jordan retro 29 gold</a>
air jordan low cut pink http://www.plohohorosho.com/24/air-jordan-low-cut-pink
cheap jordans from china 11 cheap jordans from china wholesale 1397/07/24 04:49
<a href="http://www.einar-willumsen.com/28/nike-air-vapormax-jewel-pack-blue ">nike air vapormax jewel pack blue</a><a href="http://www.einar-willumsen.com/29/nike-blazer-mid-wool-vac-tech ">nike blazer mid wool vac tech</a><a href="http://www.einar-willumsen.com/3/florida-georgia-line-madison-ms ">florida georgia line madison ms</a><a href="http://www.einar-willumsen.com/30/mens-asics-gel-lyte-5-purple-grey ">mens asics gel lyte 5 purple grey</a>
cheap jordans from china 11 cheap jordans from china wholesale http://www.acceleratedproductionservice.com/27/cheap-jordans-from-china-11-cheap-jordans-from-china-wholesale
air jordan 10 gym red 1397/07/24 04:49
<a href="http://www.ok-george.com/35/air-jordan-cp3-vi-size-7.5-jordancp3.org ">air jordan cp3 vi size 7.5 jordancp3.org</a><a href="http://www.ok-george.com/36/nike-roshe-run-all-black-tumblr ">nike roshe run all black tumblr</a><a href="http://www.ok-george.com/37/real-jordan-11-toro-shoes-how-to-tell-real-jordan-11 ">real jordan 11 toro shoes how to tell real jordan 11</a><a href="http://www.ok-george.com/38/jordan-shoes-9c ">jordan shoes 9c</a>
air jordan 10 gym red http://www.roverhairturkiye.com/14/air-jordan-10-gym-red
nike lebron 12 all star on feet 1397/07/24 04:48
<a href="http://www.bingo-lingo.com/31/bryan-and-jimmy-jean ">bryan and jimmy jean</a><a href="http://www.bingo-lingo.com/32/adidas-nmd-r1-zebra ">adidas nmd r1 zebra</a><a href="http://www.bingo-lingo.com/33/nike-roshe-run.-gamma-green-sail ">nike roshe run. gamma green sail</a><a href="http://www.bingo-lingo.com/34/womens-nike-kd-7-grey-blue ">womens nike kd 7 grey blue</a>
nike lebron 12 all star on feet http://www.bykaraphoto.com/32/nike-lebron-12-all-star-on-feet
nike free 5.0 v2 royal blue 1397/07/24 04:48
<a href="http://www.adafilizfidanboya.com/1/nike-air-force-1-high-top-womens ">nike air force 1 high top womens</a><a href="http://www.adafilizfidanboya.com/10/2017-nike-lebron-14 ">2017 nike lebron 14</a><a href="http://www.adafilizfidanboya.com/11/nike-air-tech-challenge-ii-hot-lava4 ">nike air tech challenge ii hot lava4</a><a href="http://www.adafilizfidanboya.com/12/2017-cheap-released-air-jordan-3-og-black-cement-black-cement-grey-white-fire-red ">2017 cheap released air jordan 3 og black cement black cement grey white fire red</a>
nike free 5.0 v2 royal blue http://www.altimmedia.com/2/nike-free-5.0-v2-royal-blue
lebron james new nike commercial 1397/07/24 04:48
<a href="http://www.edgerowsecurity.com/24/air-jordan-13-in-stores ">air jordan 13 in stores</a><a href="http://www.edgerowsecurity.com/25/air-jordan-outlets-in-singapore ">air jordan outlets in singapore</a><a href="http://www.edgerowsecurity.com/26/toddler-boy-shoe-clearance ">toddler boy shoe clearance</a><a href="http://www.edgerowsecurity.com/27/grade-school-air-jordan-9-retro-olive ">grade school air jordan 9 retro olive</a>
lebron james new nike commercial http://www.automatictradingsystem.com/18/lebron-james-new-nike-commercial
silver nike air max liquid silver 1397/07/24 04:47
<a href="http://www.bonnevillegolfclub.com/20/nike-air-flight-huarache-mowabb ">nike air flight huarache mowabb</a><a href="http://www.bonnevillegolfclub.com/21/air-jordan-21-sneakers ">air jordan 21 sneakers</a><a href="http://www.bonnevillegolfclub.com/22/under-armour-ua-curry-one-1-camo-black-taxi-for-sale-2 ">under armour ua curry one 1 camo black taxi for sale 2</a><a href="http://www.bonnevillegolfclub.com/23/air-jordan-hydro-4-amazon-air-jordan-hydro-sandals ">air jordan hydro 4 amazon air jordan hydro sandals</a>
silver nike air max liquid silver http://www.connect4trade.com/6/silver-nike-air-max-liquid-silver
mkltoria 1397/07/23 18:41
online viagra <a href="http://onlineviaqer.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a> buy viagra now [url=http://onlineviaqer.com/]viagra online cheap[/url]
nsfViofe 1397/07/19 12:55
cheap viagra 100mg <a href="http://viagranerrds.com/">buy viagra online usa</a> how to get viagra [url=http://viagranerrds.com/]viagra online usa[/url]
nadcherm 1397/07/18 17:49
generic viagra <a href="http://vigrageneic.com/">generic viagra names</a> buy viagra new york [url=http://vigrageneic.com/]generic viagra canada[/url]
nztattal 1397/07/18 04:38
tadalafil <a href="http://cialisgretkjss.com/">buy cialis canada</a> tadalafil best price [url=http://cialisgretkjss.com/]cialis generic best price[/url]
mtxthasy 1397/07/17 17:32
generic viagra rx <a href="http://sexviagen.com/">generic viagra for sale</a> viagra online without prescription [url=http://sexviagen.com/]generic viagra online[/url]
mens nike free 6.0 blue purple 1397/07/17 09:44
<a href="http://www.insiterx.club/39/air-jordan-6-carmine-2014-leather ">air jordan 6 carmine 2014 leather</a><a href="http://www.insiterx.club/4/womens-nike-air-force-1-white-pink-nike-air-force-1-low-womens-white-pink ">womens nike air force 1 white pink nike air force 1 low womens white pink</a><a href="http://www.insiterx.club/40/air-jordan-13-xiii-pink-cheetah-print ">air jordan 13 xiii pink cheetah print</a><a href="http://www.insiterx.club/5/nike-lebron-12-purple-blue ">nike lebron 12 purple blue</a>
mens nike free 6.0 blue purple http://www.diemakerjobs.net/18/mens-nike-free-6.0-blue-purple
wmns nike air max leopard safari 1397/07/17 09:44
<a href="http://www.sadhakaspace.club/6/mens-nike-zoom-structure-18-running-shoes ">mens nike zoom structure 18 running shoes</a><a href="http://www.sadhakaspace.club/7/air-jordan-4-retro-fire-red-ebay ">air jordan 4 retro fire red ebay</a><a href="http://www.sadhakaspace.club/8/air-jordan-melo-blue-sky-blue ">air jordan melo blue sky blue</a><a href="http://www.sadhakaspace.club/9/air-jordan-11-fashion-high-black-white-red ">air jordan 11 fashion high black white red</a>
wmns nike air max leopard safari http://www.christopherhogan.net/17/wmns-nike-air-max-leopard-safari
air jordan 12 wings black gold 1397/07/17 09:44
<a href="http://www.superioralarmservices.club/20/air-jordan-3-gs-anthracite4 ">air jordan 3 gs anthracite4</a><a href="http://www.superioralarmservices.club/21/jordan-cp3-sneaker ">jordan cp3 sneaker</a><a href="http://www.superioralarmservices.club/22/air-jordan-13-low-white-metallic-silver-pure-platinum ">air jordan 13 low white metallic silver pure platinum</a><a href="http://www.superioralarmservices.club/23/rooney-in-hypervenom ">rooney in hypervenom</a>
air jordan 12 wings black gold http://www.goloskrainy.net/32/air-jordan-12-wings-black-gold
jordans air force high tops 1397/07/17 09:43
<a href="http://www.chicagorealestatelaw.net/20/nike-huarache-utility-red-blue ">nike huarache utility red blue</a><a href="http://www.chicagorealestatelaw.net/21/air-jordan-4-georgetown-pe ">air jordan 4 georgetown pe</a><a href="http://www.chicagorealestatelaw.net/22/air-jordan-cp3-white-gold ">air jordan cp3 white gold</a><a href="http://www.chicagorealestatelaw.net/23/vibram-fivefingers-speed-orange-yellow ">vibram fivefingers speed orange yellow</a>
jordans air force high tops http://www.sri-onlineauctions.club/7/jordans-air-force-high-tops
picture of air force one low cheap shoes men white red colourlovelife 1397/07/17 09:43
<a href="http://www.abstract-photography.top/13/nike-air-max-tn-free-nike-air-max-tn-trainers ">nike air max tn free nike air max tn trainers</a><a href="http://www.abstract-photography.top/14/release-reminder-nike-air-pippen-midnight-navy-sonic-yellow-tropical-teal ">release reminder nike air pippen midnight navy sonic yellow tropical teal</a><a href="http://www.abstract-photography.top/15/nike-roshe-run-mesh-black-floral-wholesale-511882-808-nike-womens-roshe-run-painted-black-red-flowers-running-2015-shoes ">nike roshe run mesh black floral wholesale 511882 808 nike womens roshe run painted black red flowers running 2015 shoes</a><a href="http://www.abstract-photography.top/16/adidas-storm-trooper ">adidas storm trooper</a>
picture of air force one low cheap shoes men white red colourlovelife http://www.mercurytraining.club/19/picture-of-air-force-one-low-cheap-shoes-men-white-red-colourlovelife
nike air max 2011 9.5 men 1397/07/17 09:41
<a href="http://www.marijuanapill.net/35/the-air-max-90-sneakerboot-air-max-90-sneaker-boot ">the air max 90 sneakerboot air max 90 sneaker boot</a><a href="http://www.marijuanapill.net/36/air-jordan-14-680 ">air jordan 14 680</a><a href="http://www.marijuanapill.net/37/nike-flyknit-trainer-mens-yellow ">nike flyknit trainer mens yellow</a><a href="http://www.marijuanapill.net/38/air-jordan-8-for-cheap-air-jordan-8-chrome ">air jordan 8 for cheap air jordan 8 chrome</a>
nike air max 2011 9.5 men http://www.acupuncturereliefproject.net/18/nike-air-max-2011-9.5-men
nike lebron 12 aluminum hot lava sunset glow black 1397/07/17 09:40
<a href="http://www.mylakeland.club/20/nike-kobe-ix-em-university-gold ">nike kobe ix em university gold</a><a href="http://www.mylakeland.club/21/nike-free-distance-sale ">nike free distance sale</a><a href="http://www.mylakeland.club/22/nike-air-presto-low-utility-colorways ">nike air presto low utility colorways</a><a href="http://www.mylakeland.club/23/nike-kd-8-mint-green ">nike kd 8 mint green</a>
nike lebron 12 aluminum hot lava sunset glow black http://www.qualxserv.club/14/nike-lebron-12-aluminum-hot-lava-sunset-glow-black
womens air jordans warm ups 1397/07/17 09:40
<a href="http://www.jseinternet.net/17/nike-shox-nz-kvinder-sko-penge-lyserd ">nike shox nz kvinder sko penge lyserd</a><a href="http://www.jseinternet.net/18/air-jordan-2-high-white-red ">air jordan 2 high white red</a><a href="http://www.jseinternet.net/19/air-jordan-retro-3.5-sky-blue-white ">air jordan retro 3.5 sky blue white</a><a href="http://www.jseinternet.net/2/cons-cts-mid-white ">cons cts mid white</a>
womens air jordans warm ups http://www.atlantagear.net/24/womens-air-jordans-warm-ups
hot pink nike air force 1 high top 1397/07/17 09:39
<a href="http://www.alignmentcapital.net/28/air-yeezy-2-uk-for-sale-air-jordan-11-gamma-blue ">air yeezy 2 uk for sale air jordan 11 gamma blue</a><a href="http://www.alignmentcapital.net/29/air-max-90-boy ">air max 90 boy</a><a href="http://www.alignmentcapital.net/3/limited-edition-jordans-size-5.5 ">limited edition jordans size 5.5</a><a href="http://www.alignmentcapital.net/30/nike-air-max-90-hyperfuse-blue-yellow ">nike air max 90 hyperfuse blue yellow</a>
hot pink nike air force 1 high top http://www.frgaming.net/26/hot-pink-nike-air-force-1-high-top
mkltoria 1397/07/17 01:11
buy cheap purchase uk viagra <a href="http://onlineviaqer.com/">viagra online cheap</a> buy generic viagra [url=http://onlineviaqer.com/]cheap viagra online[/url]
nrgViofe 1397/07/16 15:57
generic tadalafil <a href="http://drcialonlinedkb.com/">cialis</a> cheap cialis [url=http://drcialonlinedkb.com/]visit this link[/url]
nsfattal 1397/07/16 05:06
cialis prescription <a href="http://cialpharmedi.com/">cialis online canada</a> generic cialis online [url=http://cialpharmedi.com/]were can i buy cialis[/url]
hsuthasy 1397/07/15 07:36
viagra generic <a href="http://viagraocns.com/">best generic viagra</a> viagra dosage [url=http://viagraocns.com/]does generic viagra work[/url]
bamattal 1397/07/13 20:07
generic viagra 100mg <a href="http://setviagraeja.com/">buy viagra online canada</a> viagra from india [url=http://setviagraeja.com/]online viagra reviews[/url]
oxnViofe 1397/07/13 17:41
viagra sale <a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online prescription free</a> viagra without prescription [url=http://genericonlineviaqra.com/]buy viagra online reviews[/url]
fbxcherm 1397/07/13 17:23
cialis tadalafil <a href="http://hitcialisosn.com/">п»їtadalafil best price</a> purchase cialis [url=http://hitcialisosn.com/]cialis buy[/url]
blptoria 1397/07/13 15:31
cheap viagra <a href="http://newviagrakfv.com/">viagra online usa</a> viagra pills [url=http://newviagrakfv.com/]online doctor prescription for viagra[/url]
ujkthasy 1397/07/12 17:06
generic tadalafil <a href="http://hopcialisraj.com/">buy real cialis online</a> cialis price [url=http://hopcialisraj.com/]buy cialis online cheap[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت