تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - گذری بر جغرافیای تاریخی الشتر

اسلایدر

گذری بر جغرافیای تاریخی الشتر
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

الشتر مرکز شهرستان سلسله و از شهرهای کهن و ادب پرور لرستان است.

جغرافیای تاریخی :

 حاصل خیزی و موقعیت جغرافیایی ویژه این منطقه مورخان و جغرافیا نویسان دوره تسلط عرب و بعد از آن را بر آن داشته كه هر كجا اسمی از مناطق كردستان و لرستان به میان بیاید ذكر این منطقه را به میان بكشند در كتاب های تاریخ و جغرافی های پیش از اسلام نامی از این منطقه به نام الشتر دیده نمی شود اما كلماتی در لابه لای كتاب های تاریخ یو جغرافیایی دوران پیش از اسلام دیده می شود كه مشابهت زیادی به كلمه (الشتر ) دارند كه در وجه تسمیه ذكر آنها بیایند توجه به آثار باستانی قوم كاسی كه در موزه های ایران و اروپا از این قوم به دست آمده معلوم می گردد كه الشتر نه تنها جزء قلمرو این قوم بوده بلكه الشتر به منزله مردمك چشم سرزمین های تحت تسلط قوم كاسی بوده است شگفتی هایی كه ذكر آنها گذشت و اكنون در میان كوه ها پراكنده اند در تأیید این گفتار كمك می نماید علی محمد ساكی در كتاب جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان می نویسد :

(بعید نیست شهر زیبای (نیسا) كه اسكندر كبیر برای دین اسب های خوش اندامش رنج سفر غرب ایران را بر خود هموار كرده است در همین الشتر واقع شده باشد )  این گفته بنا به سنگ نوشته های كه در چند سال اخیر در نقاط تحت سیطره قوم كاسیت پیدا شده و از آن قوم نامبرده و مرحوم رشید یاسمی در كتاب كرد و پیوستگی نژادی درباره آنها به بحث می پردازد و می گوید كه شهر (نیسا)در زهاب كرمانشاه واقع بوده نه د رالشتر و لاكن در كتاب های تاریخ و جغرافیای دوران تسلط عرب و بعد از آن به كرات نام این سرزمین با تلفظ های گوناگون دیده می شود یاقوت الهموی در كتاب معجم  البلدا آنر ا ناحیتی نزدیك نهاوند به 10 فرسنگی آن و دوازده فرسنگی شاپور خواست ذكر كرده است و از آن به (لاشتر) و (اشتر) نام برده حمد الله مستوفی در كتاب نزحه القلوب كه در سال 740 هجری به رشته تحریر در آورده و در ذكر بقا كردستان سخن از الشتر به میان‌اورده و می گوید (الیشتر شهری وسط است و جایی نزه و در آن آتش خانه اروخش بوده است ) نویسنده عالم آرای عباسی كه درباره طوایف لر كوچك سخن می راند (الشتر) را (الشه) ذكر كرده است مألف گوید صورت گاوماسا گویند كه به زبان خرس قدیم به معنی گاو ماهی است و زیر آن از بتن هجر آب عظیمی خارج و جاری و به طرف بیستون كرمانشاه می رود دو منبع را سراب گاوماسا گویند اراضی بسیاری را مشروب می سازد و ناحیه و دهكده اشترنان نیست جزء دهكده كه اشتران نام آن است و او در دره ی خرم رود واقع بین تویسركان و همدان است و مسافت آن تا نهاوند 8 و 9 فرسنگ است مالك این دهكده خوانین اشتران و ساكن در خود دهكده و پبیدولت و تمولی نیستند اشتران حاصل خیز و جای خوبیاست و اشتر میانه همدان و نهاوند نیست مرحوم دهخدا پس از بیان نوشته مرات البلدان كه رد بالا بدان اشاره شد در مبحث حرف (الف) می نویسد : «وز معانی آرد : اشتر یكی از بلاد جب جبال نزدیك همدان و نهاوند است و آن را الشتر می گویند گروه بسیاری از بقیهان و متصوفه بدان منصوبند‌ آقای پورداوود می نویسد : اما دشت های الیشتر یا الشتر كه استخری لاشتروبن الاشیر و یاقوت در یك جا اشتر و در جای دیگر لاشتر (الاشتر ) می نامند نزد چند تن از خاور شناسان محل نما پرورذشگاه اسب دانسته شده و همان جا را سرزمین نساء كه داریوش از آن نام می برد شناخته است » در فرهنگ ایران باستان نوشته شده است كه «الشتر قصبه ای است از دهستان حسنوند مركز بخش سلسله شهرستان خرم آباد كه در 54 هزار گزی شمال خرم آباد قرار دارد جلگه و سرد سیر است سكنه آن حدود شیصد و پنجاه تن شیعه هستند و به زبان لكی لری فارسی و تركی سخن می گویند آب آن از سراب زز و امارت تأمین می شود و مزارع كریم آباد ،مجید‌آباد و حیدری ، مرید آباد جز این قصبه هستند محصول غلات ، برنخ ؟، حیوانات ، لبنیات و پشم است در حدود 150 باغ دكان و دو دبستان و بهداری و دامپرشكی و پست و تلگراف و سبت امار و محضر دیته ژاندارمری دارد بخشدارسی سلسله در این قصبه است الشتر در انتهای راه شوسه فرعی خرم اباد به الشتر كه در موقه خشكی اتوموبیل رو است قرار دارد و در خاور آبادی مزبور قلعه »مستحكمی است به نام قلعه مظفری كه در شصت سال قبل به وسیله مهدی خان امیر عشایر و مهر علی خان امیر منظم ساخته شده قسمت اعظم آن فعلاص مورد استفاده دولت است نام قدیم قصبه مزبور مظفری بوده است در اوایل قرن هشتن هجری ولایت كردستان علاوه بر نقاط كرد نشین فعلی ایران شامل قلعه از لرستان (الیشتر) و ناحیه شهر زورد در عراق نیز بوده است الشتر فعلاً جز پیكوئه لرستان است لاكن در قرن چهارم هجری در دست عمرا حسنویه كرد بوده این چنانكه امیر ابو النجم بدر بن حسنویه كرد در الشتر بر روی آب كشكان پی بزرگ ساخت كه سال ها مهر قدافل بوده اكنون نیز بر جایی است جز دو چشمه وسط كه فرو افتاده است بنا بر قول سراورل اشتاین –باستان شناس انگلیسی كه در سال 1935 میلادی به آنجا رفته است ارتفاع چشمه را 62 پا و طول پل 213 متر است در انتهای پل در ساحل راست رودخانه تخته سنگی است كه خطوط كوفی ظریفی بر آن نقش شده است .ایسترنج در جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی آنجا كه سخن از ایلات جبال به میان می آید می گوید  در الشتر آتش كده ای قدیمی وجود دارد موصوم به دخیش (ارخش یا اوخش) ولی متأسفانه هیچ كدام از جغرافیا نویسان موضوع این شهر را ذكر نكرده اند فقط دشت الشتر هنوز معروف است و شاید یكی از مواضع ویران‌آن همان شهری باشد كه حمد الله مستوفی به آن اشاره كرده است علی محمد ساكی به نقل از كتاب های آثار الاول و سر گذشت مسعودی می نویسد : «الشتر شهری معتدل در لرستان » مسعود میرزا زل السلطان فرزند سفاك ناصر الدین شاه نیز نام این منطقه را لشدر ضبط كرده است و از شهر های خرابه اش محسوب داشته است ) در زمان تسلط مغول و رواج ایل نشینی و زندگی چادری در ایران كم كم اعتبار گذشته خود را از دست داده و شهر آباد آن مبدل به ویرانه شده كه اكنون كسی نمی داند جای آن در كدام گوشه است و اگر كسی اظهار عقیده می كند و گوشه ای را نشان می دهد از روی حدث و گمان است نه از روی اطمینان و یقین البته وجود كوهستان ها و دوری از مركز و دوران هرج و مرج آخرین پادشاه قاجار و خانبازی و نداشنتن سرپرست لایق و شایسته در سرنوشت این سرزمین مؤثر افتاده و سبب گردیده كه مورخین و جغرافیا نویسان قراعت كلمه الشتر را به صورت های گوناگون در ج كنند و از این ها گذشته این مورخین و جغرافیا نویسان اكثراً به این منطقه سفر ننموده و از نزدیك آن را مشاهده نكرده و تلفظ واژه الشتر را از زبان بومیان نشنیده اند و هر كدام با تكای دیگری هر كجاكه ذكری از دیار لرستان آمده از آن یادی كرده اند باید توجه داشت كه تلفظ واژه الشتر به فتح اول و كسر دوم و فتح چهارم از چند سال اخیر میان تحصیل كرده ها رواج پیدا نموده است تلفظ این واژه از نظر افراد عادی بومی الیشتر به فتح اول و كسر دوم چهارم است .

 

وجه تسمیه الشتر :

 

 یطوریكه در مبحث سابق تاریخی سخن به میان آمد در كتاب های تاریخی و جغرافیایی پیش از اسلام نامی از این منطقه به نام الشتر یا (لیشتر ) یا (لاشتر)  بر دهنشد ما اما كیاتی در لابه لای كتاب های تاریخی و جغرافیایی دوران های پیش از اسلام دیده

می شود كه مشابهت زیادی با واژه الشتر دارند . حمد الله مستوفی در كتاب نزمه القلوب كه در سال 740 هجری نگاشته شده می گوید(لیشتر شهریست وسط و جای نزه در آن آتش خانه اروخش بوده است) وجه مشترك میان «لیشتر» و «شترو» بواسطه پرستش دین زرتشت و وجود آتش خانه در این محل به چشم می خورد . یا دور تر می رویم و به تاریخ قوم كاسی یا كاشو كه قدیمی ترین قوم می باشند كه در سرزمینهای غرب ایران زندگی كرده اند و از آنها آثاری بجا مانده به جستجو بپردازیم می بینیم در كتیبه هایی كه در چند سال اخیر در زهاب كرمانشاه پیدا شده و نویسنده نامدار مرحوم رشید یاسمی متن فارسی آنها را در كتاب كرد و پیوستگی نژادی او ، آنجا كه درباره ادیان قوم كاسیت به تحقیق می پردازد به واژه «اله ایشتار» كه یكی از خدایان این قوم بوده بر می خوردكه وجه مشترك وجود دارد . آنچه مسلم است  ، از تسلط اعراب به اینطرف ، نام الیشتر با تلفظ ها و قرائتهای گوناگون كه ذكر آنها گذشت به این سرزمین اطلاق شده.

 

نژاد مردم الشتر :

 

   برابر نوشته هایی كه در كتاب های كه درباره ریشه نژادی لر است معلوم شد مردم بخش الشتر از نژاد لر می باشند . و در دوران های گذشته تمدن درخشان و شهری از یبا در الشتر بوده است بی گمان هیچ منطقه ای از مناطق لرستان از نظر چراگاه و سر سبزی به پای این منطقه نمی رسد . در اثر كاوشهای باستان شناسی در سال های اخیر مقداری زیادی اسب و لوازن اسب از قبیل دهنه و غیره در این منطقه پیدا شده و به دست آمدن این مدارك می توان چنین حدس زد كه مردم این سرزمین از نخستین قومی در دنیا هستند كه به تربیت اسب همت گماشته اند . اگر چه لهجه این قوم به كردی شبیه است و لر ها آنها را لك می گویند . از اینكه لر هستند شكی نیست و این دگرگونی لهجه در اثر این بوده كه در گذشته این سرزمین میان لر ها و كرد ها دست به دست گذشته است . در جهان پهناور هیچ نژادی پیدا نمی شود كه با سایر نژاد ها مخلوط نشده و نژاد واحدی باشد اگر مردم منطقه ای از حیث پوست و رنگ و وضعیت جسمانی بهم دیگر شبیه اند تحت تأثیر اوضاع جوی منطقه قرار گرفته اند . و یا اگر در دوران های اخیر مردم منطقه ای را از نژاد یك فرد واحد بدانند ، منظور آن نیست كه در زمان آن شخص آن منطقه منحصر بوجود او بوده و دیگر كسی غیر از او در آن سرزمین زندگی نمی كرده اگر این را مسلم بداریم بایستی قصه آدم و هوا را در هراز سال گذشته از نو زنده كنیم و بگوییم آدم و هوا در فلان منطقه كه هیچ كس نبود فرود‌آمدند و فرزندانی از آنها به وجود آمد حال كه این مسأله مورد قبول نیست دیگر نمی گوییم تمام مردم فلان منطقه از نژاد فلان شخص واحد هستند . پس تمام نژاد ها با هم آمیزش پیدا كرده اند ولی در عین حال خصائص نژادی آن منطقه كه مورد تهاجم واقع گردیده حفظ شده است . طوایف كنونی منطقه الشتر كه آنها را از نس اولادان مسلمان می دانند عبارتند از :

 

1-           طایفه حسنوند

 

2-           طایفه یوسفوند

 

3-           طایفه كولیوند

 

 مظفر الدین شاه حكمران لرستان با مردم سلسله پیوستگی ها داشت . بنا به نوشته سر اورال امتین كه از كارهای ساختمانی او نام می برد تا سال 1890 میلادی در خرم آباد بسر

می برده است 

 

 آثار باستانی الشتر :

 

 در گذشته كه انسان اسیر چنگال طبیعت بوده است برای تنازع بقاء به هر وسیله ی دست زده بودن اینكه خودش متوجه نبردش با طبیعت باشد . این جنگ ساده و در عین حال شگفت انگیز به جایی رسیده كه انسان امروز بتواند تا اندازه ای بر طبیعت چیره شود . رفته رفته آنها را توسعه داده تا به شهر نشینی و تمدن امروزی نایل‌آمده است . از كوه هی طالش گرفته تا كوه های آذربایجان شرقی و غربی بویژه كوه های كردستان هیچ كدام از این كوه ها به اندازه منطقه لرستان بویژه كوههای الشتر دارای غار نیست . منطقه الشتر در عین كوهستانی بودن ، سر زمینی است جلگه ای و هموار و آثار و بقای گذشته در آنجا بخوبی معلوم و مشخص است .

 

آثار باستانی الشتر عبارتند از:

 

1-  پل الشتر : امیر ابوالمنجم بدر بن حسنویه كرد در الشتر بر روی آب كشكان

 پلی بزرگ ساخت كه سال ها ممر قوافل بوده اكنون نیز بر جای است .

 

2-  آثار شهر خرابه الشتر : در نقاط مختلف الشتر جاه های زیادی وجود دارد كه آثار شهر در آنجا به چشم می خورند . اما به درستی معلوم نیست كه شهر مشهور الشتر در كدام یك از آن جاه ها بنا شده .                

 

3-  امام زاده امیر : این بنا كه بشكل گنبد ساخته شده در چند سال اخیر از زیر خاك بیرون افتاده و از بنا های بعد از اسلام است . قبری در داخل آن بوده كه به وسیله چند نفر شبانه ویران و زینت آلات آن به سرقت رفت . اما ساختمان آن هنوز بر جای است .

 

4-  قلعه مظفری: این بنا وسیله صید مهدی خان و مهر علی خان منظمی در یكصد سال پیش بنا شده وساختمان آن بخوبی بر جایی است . اما در سال های اخیر بكلی ویران و اثری از آن نیست .

 

5-  سلطان مشرق : در بالای سراب امسیر و در حدود دویست متر بالاتر از دامنه كوه ساخته شده این بنا بشكل برج مراقبت می باشد و از بناهای دوره اسلام است .

 

6-  آسیاب گوری : بنای این آسیاب تماماً از سنگ و آهك می باشد و نسبت به سلطان مشرق قدیمی تر است . آب این آسیاب را از رود كهمان آورده اند و آثار جوی به خوبی مشهود است .

 

گذشته از آثاری كه نام بردیم ، در دامنه كوه های گرین و سپید كوه آثار باستانی به چشم می خورد كه احتیاج به كاوش باستان شناسی دارد .

 

دین و مذهب :

 

  همانطوری كه در بخش سوابق تاریخی وریشه نژادی لر می بینیم برابر مدارك موجود پیش از اینكه دین زردتشت دین رسمی ایرانیان باشد مردم این منطقه مانند سایر مناطق دیگر ایران ستارگان را ستایش می كردند . پس از ظهور زرتشت گرویده و در این منطقه آتش خانه ای به نام اروخش یا اروخیش جهت نیایش وجود داشته است كه حمد الله مستوفی بدان اشاره كرده است . اما پس از تسخیر ایران به وسیله اعراب ، منطقه لرستان به دین مبین اسلام گرویده اند بنا به گفته عالم ارای عباسی از قدیم شیعی مذهب و به اهل بیت طیبن وطاهرین موصوف بوده اند . ملا محمد حسن كولیوند كه بعضی از حروف قرآن را در قالب شعر ریخته و معنی جدیدی به آنها بخشیده است ، طوری با حروف بازی كرده و آنها را در زنجیر شعر به بند در آورده كه در شنونده اثر عمیق می گذارد . مردم منطقه الشتر عموماً شیعی مذهب و تعداد كمی علی الهی در میان‌انها به چشم می خورد . در میان طبقات تحصیل كرده مكتبخانه های قدیم این بخش در گذشته افكار حروفی رواج داشته كه اكنون از گرایش آنها باین افكار خبری نیست .

 

وجه تسمیه زبان لكی :

 

   زبان مردم الشتر لکی است.   زبان لكی زبانی است كه در بین طوایف خرم آباد میان ، بیرانوند ، حسنوند ها و دلفان ها رواج دارد . علاوه بر این طوایف مردم حرسین كرمانشاه نیز به زبان لكی سخن می گویند در میان این مناطق بازز اسبابی دریافت می شود كه هر منطقه نام خاص دارد آن اسباب به كار می برد ولی در عین حال همه ی مردم آن مناطق به آن نام ها آشنائی كامل دارند . اگر به طور دقیق محاسبه شود اشخاصی كه به زبان لكی سخن می گویند بیشتر از لر ها هستند ، حال كدام زبان از زبان دیگر گرفته شده معلوم نیست . اما در این اصل این دو زبان از ریشه و بن یكدیگر بوده و تمام لك ها و لر ها زبان همدیگر را به خوبی درك كرده و پاسخ می دهند. در مورد وجه تسمیه زبان لكی در كتاب جغرافیای نظامی رزو ارا نوشته شده : اما زبان لكی زبانی است كه رد طوایف حسنوند ، بیرانوند ، دلفان مصطلح است . ولی هر دو لهجه از زبان فارسی قدیم مشتق شده و كلیه كلمات و عبارات آن با نقاط فارسی قدیم شبیه می باشند و تصور می گردد به علت كوهستانب بودن منطقه و دوری از مرزك و عدم تسلط بیگانگان در كلمات ان تغییری رخ نداده است . چون كلمه «لك» مأحذ از هندی است و در شعر فارسی به همین معنی بسیار آمده ؛ اگر لر ها در گذشته این اسم را از معانی فارسی آن به عنوان اهانت به لك ها نزده باشند ، درستی آن بعید به نظر نمی رسد .

 

منبع:وبلاگ الشتر شهر من

 می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
btvwrisy 1397/03/2 08:51
name brand viagra http://loviagraosn.com/ - generic viagra viagra free,viagra and women http://setviagraeja.com/ - cheap viagra 100mg canadian pharmacy online viagra, substitute viagra http://newviagrakfv.com/ - online generic viagra viagra pfizer
Jnqtyday 1397/03/2 04:44
purchase viagra professional <a href="https://movietrailershd.org/#">cheap viagra</a> free viagra sample <a href=https://movietrailershd.org/#>generic viagra online</a>
Jnqtyday 1397/03/2 03:44
viagra wikipedia <a href="https://movietrailershd.org/#">buy viagra</a> viagra overdose <a href=https://movietrailershd.org/#>buy viagra online</a>
vrcOvali 1397/03/1 13:44
Reply Kris says: October 5, 2013 at 2:58 pm I have a 6 week old son and hes been on Enfamil Premium since about 3 weeks old. Exceptional prices allow you to <a href="http://cialisserfher.com/#">cialis no prescription</a> prices. Great savings on all drugs! I was then asked to come back for another blood test this week as my pa results came back positive.,In stage IIB, cancer has spread through the serosa but has not spread to nearby organs. Powerful treatment is available when you <a href=http://cialisserfher.com/#>cialis online</a> and learn. When appropriate, we provide neuropsychological evaluations aimed at identifying particular cognitive strengths and weaknesses that may be relevant to diagnosis or treatment planning., Do you know where I can find out the estimated rates of the more serious Dengue infection in Haiti? http://cialisserfher.com/ Every time I look over at her which is a lot now she is always sleeping or is just laying there.
vrcOvali 1397/03/1 05:09
But a jam-packed schedule can leave you feeling overwhelmed, overtired, and affect the quality of your work. prices are available from pharmacies online for when you <a href="http://cialisserfher.com/#">generic cialis</a> . It’s good for ED too! While these disruptions are usually caused by certain foods or medication, if you notice it happens regularly over time it could also be a sign of colon cancer.,Diaphragmatic hernias — these occur when organs in your abdomen move into your chest through an opening in the diaphragm. Does the <a href=http://cialisserfher.com/#>cialis online cheap</a> you can save even more when you get generic. I had unprotected sex and i was expecting my period on the 4 of Jan 2013……., Reeves MF, Lohr PA, Harwood BJ, Creinin MD. http://cialisserfher.com/ What to Do Once You've Established That Mold Is a Problem Mold spores are very difficult to destroy, even with cleaning agents, such as hot water or bleach which is itself toxic.
brdEvert 1397/03/1 03:33
Mold Main Menu About Mold Health Effects of Mold Most Common Molds Black Mold What is Black Mold? Proven treatment is attainable when you <a href="http://cialisgretkjss.com/#">tadalafil cialis</a> at great prices A qualified environmental lab took samples of the mold in my home and gave me the results.,January 24, 2014 by Janelle Vaesa, MPH 2 CommentsThe Rhinovirus is one of the viruses that causes the common cold. ED gone with our newest product at <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy cheap cialis</a> , visit our website now. That, if your periods are regular and the last period ended on the first days of Sept., Your child will drink a thick white solution barium , which shows up white on an X-ray film. http://cialisgretkjss.com/ Brasel TL, Douglas DR, Wilson SC, Straus DC.
brdEvert 1397/03/1 01:31
If you are already experiencing symptoms of chronic kidney disease, the symptoms are likely to get worse without medical treatment. Whenever you <a href="http://cialisgretkjss.com/#">generic cialis online</a> to better manage symptoms My next period due the 23 january — On the 1st of feb I was at the doc and he did a test it was negative.,Umbilical Hernias: These occur around the umbilicas or navel and are common in women during or after pregnancy. deals onlinePeople who can’t afford prescriptions will often [url=http://cialisgretkjss.com/#]online cialis[/url] at specially reduced prices View event detailsISES Solar World Congress 2015Date: 8—12 November 2015Disciplines: Engineering, Materials ScienceLocation: Daegu, Korea, Republic OfEvent types: ConferenceThe International Solar Energy Society is pleased to announce that the next ISES Solar World Congress will be held in beautiful Daegu, Korea on 8-12 November, 2015, hosted by the Korean Solar Energy Society., Their side effects are known and are acceptable for treating a mild illness like a cold. http://cialisgretkjss.com/ You may also sweat, feel sick and feel faint.
bsddtyday 1397/02/31 23:00
tadalafil tablets 20 mg <a href=http://hitcialisosn.com/>cheapest cialis</a> cialis prescription,non prescription cialis <a href=http://hopcialisraj.com/>buy cialis without prescription</a> buy tadalafil 20mg price, what is tadalafil <a href=http://gocialisgjb.com/>cialis 20 mg</a> cialis
bsddtyday 1397/02/31 22:00
tadalafil 20 mg <a href=http://hitcialisosn.com/>tadalafil best price</a> cialis,tadalafil cialis <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis soft</a> cialis professional, cialis 10mg <a href=http://gocialisgjb.com/>buy cialis without prescription</a> tadalafil cialis
Vrdwrisy 1397/02/31 20:56
The people who are getting sick HAVE bathroom fans, they have kitchen fans. Popular methods to buy <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra buy</a> make sure you handpick the pharmacy. If the appendix does burst in the child, a high fever is noted.,If not treated it can cause long-term complications such as coronary heart disease, kidney damage, stroke, circulatory problems and damaged vision. If you need to economize, order your http://viagranerrds.com/# - viagra online generic ? Should I seek a doctor’s advice? Ultrasonography to evaluate adults for appendicitis: decision making based on meta-analysis and probabilistic reasoning., I was just wondering if there are any chances of getting pregnant. http://viagranerrds.com/ Cochrane Database Syst Rev 2011, CD004823.
Vrdwrisy 1397/02/31 19:19
Because certain medications, particularly pyridostigmine bromide 13 , have been theorized to be possible causes of Gulf War-related morbidity, photographs of pyridostigmine bromide, doxycycline, and ciprofloxacin tablets were included in the questionnaire as memory aids. Does taking <a href="http://viagranerrds.com/#">online viagra</a> for quality ED drugs. Free shipment waits! Bacterial sinusitis requires antibiotic treatment.,In addition to having your blood pressure checked regularly, pay attention to these little known high blood pressure symptoms:When it comes to risk factors for high blood pressure, the causes can vary greatly. Excellent prices can be found when you use online discounts to http://viagranerrds.com/# - viagra coupons from highly-regarded pharmacies even if you need low-cost Some women are more prone to urinary tract infections than others because the cells in their vaginal areas and in their urethras are more easily invaded by bacteria., Thus far, most patients with this infection have had severe pneumonia. http://viagranerrds.com/ Experience a lot of stress?
baaflange 1397/02/31 13:10
car title loan <a href="https://applygoleader.com/">online loans</a> online personal loans bad credit <a href="https://applygoleader.com/">online payday loans</a>
cbrEvert 1397/02/30 23:48
What to do: Be careful if your doctor diagnoses acid indigestion or heartburn and sends you home with a prescription for heartburn medication. What causes ED, and how can <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cialis online</a> is. People who smoke, take birth control pills, use hormone replacement therapy, or have injured their legs also have an increased risk of sustaining a blood clot.,The first symptoms of appendicitis are on and off pain in right side of the abdomen, which gradually increases to a sharp and persistent pain in and around the bellybutton. интереснее.Successful treatment is available when you <a href=http://cialisgretkjss.com/#>online cialis</a> . But that's not a call for inaction., If your job comes with a health plan, it can also help you get good care and pay for prescription drugs. http://cialisgretkjss.com/ It is important not to wait to feel pain before seeing a doctor.
baaflange 1397/02/30 23:07
payday loans no credit check <a href="https://applygoleader.com/">payday direct</a> advance loans <a href="https://applygoleader.com/">payday loans no credit check</a>
cbrEvert 1397/02/30 21:47
If you are familiar with any of these symptoms, check the more extensive list of symptoms common to the different types of anxiety disorders below. Many sites offer a good price of <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cheap cialis online</a> website is licensed to sell products? Vaccines can help prevent pneumonia, and are recommended for people at high risk of complications.,Resume normal activities a few days after your recovery. this site is the bestLooking for rock bottom prices? The <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cheap cialis online</a> at superb savings to help minimize symptoms and feel healthier This term is often used to describe a personality disposition or temporary event, and less frequently in reference to a mental health concern., Over time, the copper reaches a toxic level and injures liver tissue. http://cialisgretkjss.com/ Usually, there are no symptoms.
bynwrisy 1397/02/30 17:56
Pediatric Epilepsy Surgery Program The MassGeneral Hospital for Children Epilepsy Surgery Program provides surgical evaluation and treatment for pediatric patients whose epilepsy cannot be managed with medical therapy or those for whom surgery is the best option overall. the pricesAlways ask if you get something new when you <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra</a> locally, why should I have to shop online? Mold exposure has also become suspect as a cause of "SIDS", Sudden Infant Death Syndrome and chronic obstructive pulmonary disease COPD.,A healthy lifestyle that includes exercise, adequate rest, and good nutrition can also help to reduce the impact of anxiety. Check out special offers to http://viagranerrds.com/# - viagra online will ship fast and safe. Examination After Rejection from a Nursing Home - also associated with too understaffed to accept., Some tumors are discovered accidentally, such as during routine screening for migraines or following a minor head trauma, though this is very uncommon. http://viagranerrds.com/ Microscopic fungi in dwellings and their implications in humans.
bbxtyday 1397/02/30 17:39
I know my Dad has been told he has Periphial Nueropathy, but no medication has been working for him. Anybody can enjoy low price of <a href="http://viagrafolec.com/#">buy generic viagra</a> you are getting the best medication available It is recommended that all babies born to mothers with hepatitis C virus be tested at age 1 to determine if there is infection.,Below are things you as a caregiver can help your eldery do before getting their blood pressure taken: Do not drink coffee or smoke cigarettes 30 minutes before having blood pressure taken. You can easily [url=http://viagrafolec.com/#]viagra[/url] at reduced prices Celiac Disease Foundation drives diagnosis and treatment of celiac disease through advocacy, education and advancing research to improve the quality of life for all people affected by gluten-related disordersFor many years, certain enzyme supplements have been touted to be able to help those with celiac disease digest gluten., Abdominal swelling, severe lower back pain, lower abdominal and leg weaknessHorrible night sweats, fatigue, that feeling of knowing something is wrong but the Drs all tell you just need Prozac. http://viagrafolec.com/ At ad-mission, the constitutional syndrome affected a vastmajority of patients, independently of stage.
bbxtyday 1397/02/30 16:42
They are called primary herpes. possibleYour pharmacists should respect your decision to <a href="http://viagrafolec.com/#">viagra online</a> should not be stored? ABORTION PILL DOCTOR HomeAbortion PillAbortion Pill InformationAbortion Pill Legal AbortionSecond Trimester Late AbortionsAbortion and Breast cancerAbortion and Post abortion issues in womenAbortion myths in womenAbortion Facts in womenAbortion HIstoryMifeprex - Mifepristone tablets for abortion Welcome to the Abortion Pill Doctor Welcome to the Abortion pill resource.,A significant proportion of adults and especially a significant proportion of those who who are obese have obstructive sleep apnea. FDA launching campaign to warn consumers of dangers in buying <a href=http://viagrafolec.com/#>viagra</a> . Purchase orders now! The Canadian Diabetes Association lists the following symptoms for type 2 diabetes., As with type of surgery, there is the risk of complications after an appendectomy. http://viagrafolec.com/ It may be necessary to change an initial combination of medicines to a different combination because of problems with side-effects, reactions or resistance of the virus to an initial medicine.
bynwrisy 1397/02/30 16:22
We also assessed change in the local anxiety problem ma lwor and conduct problems kwo maraco symptom scores as secondary outcomes. The speed of transactions makes it easy to check the <a href="http://viagranerrds.com/#">buy generic viagra</a> at consistently low prices With my help, of course.,Levetin E, Shaughnessy R, Rogers CA, Scheir R. ED gone with our newest product at http://viagranerrds.com/# - generic viagra online at a discount, is there something wrong with the product? The common cold generally involves a runny nose, nasal congestion, and sneezing., Isolation can foster low self-esteem and depression in children with separation anxiety disorder. http://viagranerrds.com/ It is available by prescription only and must be fitted for size by a health professional.
vsxDup 1397/02/29 12:20
Would bile thinning supplement help in that case? from Omsk | Simple management of ED at <a href="http://cialisdotnet.com/#">cialis generic</a> . Order online in minutes. Some women, however, may continue to have bleeding problems and ultimately decide to have a hysterectomy.,An enlarged thymus or lymph nodes in the chest can press on the trachea, causing coughing or trouble breathing. out the price reductions on offer when using this site for <a href=http://cialisdotnet.com/#>buy cialis online</a> brand and generic product?. The longer you stay in treatment, the more likely you are to succeed., This medication is used to treat fungal infections that do not respond to topical treatments or creams. http://cialisdotnet.com/ Some of these animals go on to become silent carriers that spread the disease to others.
brtlinty 1397/02/28 19:18
personal installment loans <a href="https://applycheckloan.com/">cash loans</a> payday loan company in <a href=https://applycheckloan.com/>payday loans no credit check</a>
bdcMoidly 1397/02/28 13:38
citicards cash advance <a href="https://mobilleaderapply.com/">loans online</a> cash advance sanford fl <a href=https://mobilleaderapply.com/>fast loans</a>
muxPreom 1397/02/28 03:46
pay day loans online <a href="https://applygopayday.com/">п»їpayday loans</a> payday loans uk <a href=https://applygopayday.com/>guaranteed loans</a>
muxPreom 1397/02/28 02:41
loans instant <a href="https://applygopayday.com/">payday loans no credit check</a> fast loans online no credit check <a href=https://applygopayday.com/>payday loans online</a>
bspOvali 1397/02/27 21:01
cialis reviews http://buycialls.com/ cialis coupon <a href="http://buycialls.com/#">http://buycialls.com/</a>
bscDup 1397/02/27 21:00
anthem prior authorization form for cialis http://onlinecialls.com/ finasteride impotence cialis <a href="http://onlinecialls.com/#">http://onlinecialls.com/</a>
vaqFluix 1397/02/27 20:42
lowest viagra price http://buyvlaqra.com/ viagra prescription <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
nsselomma 1397/02/27 19:26
cialis coupon http://qenericcialls.com/ cialis soft tabs <a href="http://qenericcialls.com/#">http://qenericcialls.com/</a>
vaqFluix 1397/02/27 18:17
viagra pill http://buyvlaqra.com/ viagra online discount <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
vsxaberb 1397/02/27 12:56
viagra dosage recommended http://qenericviaqra.com/ viagra uk <a href="http://qenericviaqra.com/#">http://qenericviaqra.com/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت